NedskrivningNedskrivning handlar om att skriva ner värdet för en viss sak bland anläggningstillgångarna. Man får enbart göra detta om minskningen är beständig, alltså att man inte tror att värdet kommer att gå upp igen. Anläggningstillgångar är allt det som ett företag är menat att använda i minst ett år i företaget.

Vad som räknas som anläggningstillgångar är saker såsom fastigheter, bilar, verktyg, datorer och annat. Detta bokförs som tillgång och återfinns på debetsidan i balansräkningen och utgör alltså en viktig del i att få fram ett företags finansiella situation. En nedskrivning påverkar därmed ett företags balansräkning.

Nedskrivning används till exempel om ett lager har råkat ut för skador, om en fastighet har brunnit ner eller liknande. Omsättningstillgångar kan nedskrivas men det görs sällan eftersom det är det som är företagets kassainflöde. Det skulle i sådana fall handla om att sänka beloppet i en kundfordran.

  • Nedskrivning handlar om att skriva ner värdet för en anläggningstillgång.
  • Omsättningstillgångar kan också skrivas ner i värde.
  • Nedskrivning görs till exempel om det har förekommit skador på varor i ett lager.
  • Görs enbart om värdet är mycket lägre än anskaffningsvärdet.
  • En nedskrivning kan reverseras, alltså att värdet återförs.
  • En redovisningsenhet kan initiera en nedskrivning av tillgångar.
  • Påverkar inte ett företags redovisning av moms.

Värdesättning och reversering

För att kunna skriva ner värdet på anläggningstillgångar så behöver man först ha bokfört ett värde från början. Enligt Skatteverket så ska man värdera skattemässigt till det lägsta värdet; antingen anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet. Huvudregeln är dock att värderingen ska ge en rättvis bild och inte vara ett sätt att manipulera balansräkningen.

Finansiella anläggningstillgångar (andelar i intresseföretag, lån till närstående eller delägare, fordringar och så vidare) kan få sitt värde nedskrivet på bokslutsdagen även om det är oklart om värdet kommer att stiga igen. Justeringar får därför göras vid nästa bokslutsdag enligt de regler som är uppsatta av Skatteverket.

För att förhindra att ett företag bygger upp dolda reserver så måste anläggningstillgångars värde, vars nedskrivning inte är aktuell längre, reverseras. Alltså att värdet då ska återföras. På så sätt blir redovisningen också mer rättvisande. En nedskrivning kommer dock inte att påverka företagets redovisning av moms.

Vad man kan och ska göra

En redovisningsenhet kan vid uppförande av ett bokslut misstänka att tillgångarna i balansräkningen har minskat mer än vad som står. Då kommer en nedskrivningsprövning att göras för att se vad och hur mycket som ska nedskrivas och om det behövs för att ge en rättvis bild av företagets finansiella situation.

Om nedskrivningar på immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar har skett kan man inte dra av detta som avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen. Däremot nedskrivningar inom omsättningstillgångar är skattemässigt avdragsgilla i en inkomstdeklaration. Dock gäller det förstås inte kortfristiga placeringar eftersom finansiella instrument räknas som företagets kassainflöde.

En redovisningsenhet måste förtydliga i en redovisning vad som har nedskrivits och från vilket värde. Dessutom måste man specificera hur klassificeringen har gjorts och andra principer som har använts för att omvärdera. Detta för att man ska kunna använda sig av denna information framöver vid en eventuell justering.