Med begreppet nollpunkten syftar man på den situation då ett företags intäkter samt kostnader är precis lika stora. Det är med hjälp av en nollpunktsanalys möjligt att utläsa hur mycket försäljningsvolymen som måste uppnås för att företagets samtliga kostnader ska kunna täckas. En högre volym innebär vinst, medan en lägre försäljningsvolym innebär förlust.

På engelska kallas nollpunkten för break-even, vilket är en term som ofta förekommer även i svenska sammanhang. Ofta säljer ett företag inte bara en produkt utan fler och det får till följd att det primärt är nollpunktsomsättningen i SEK som är fokus. Inom nollpunktsanalys- och beräkning ingår dock beräkning av både nollpunktsvolym och nollpunktsomsättning.

Nollpunkten i företag

Ibland kan företag få ett nollresultat, vilket innebär att intäkterna håller samma storlek som kostnaderna inom företaget. Det innebär vidare att företaget varken går med vinst eller förlust. För företag är det av stor vikt att känna till hur mycket volym som måste uppnås för att säkerställa att kostnaderna täcks. Då utförs en nollpunktsanalys.

Om ett företag endast har en produkt under sitt paraply kan en nollpunktsanalys göras genom att kostnaderna delas upp i rörliga samt fasta. En enkel formel för att utföra beräkningen är följande:

Försäljningspris/st * X – rörliga kostnad/st * X – fasta kostnader = 0

X är således den volym som är nödvändig att uppnå för att kunna täcka kostnaderna i företaget.

Inom företag används nollpunkten som ett begrepp för den situation som uppstår när intäkter och kostnader är lika stora. Det innebär att företaget varken går med vinst eller förlust. Inom företag används nollpunktsanalys- och beräkning av nollpunktsvolym för att veta hur många produkter som måste säljas för att täcka företagets kostnader.

Frågor och svar om aktivitetsstöd

 • Vilken relation har intäktena till nollpunkten?
  Nollpunkten uppstår när ett företags intäkter är lika stora som kostnaderna. Med intäkter menas den inbetalning som sker när företaget exempelvis säljer en produkt eller en tjänst. Det är med andra ord ett utbyte där företaget erhåller likvida medel. Är då dessa precis lika stora som kostnaderna uppstår ett ”break-even” – nollpunkten.
 • Vilken relation har kostnaderna till nollpunkten?
  Nollpunkten är ett begrepp som uppstår i samband med att ett företags intäkter och kostnader är lika stora. Kostnader inom ett företag är de periodiserade utgifter som finns för en viss period. Ett företag använder sig av en nollpunktsanalys för att beräkna hur mycket som ska säljas för att täcka kostnaderna.
 • Hur görs en nollpunktsanalys?
  När företag beräknar hur stor volym som måste säljas för att intäkterna ska täcka kostnaderna utförs en nollpunktsanalys. För att kunna göra beräkningen behövs underlag för försäljningspriset per styck samt en uppdelning av företagets kostnader i rörliga samt fasta.


  Försäljningspris/st * X – rörliga kostnad/st * X – fasta kostnader = 0

  X står således för volymen.

 • Vad är säkerhetsmarginal?
  När det gäller nollpunktsanalys används ofta säkerhetsmarginal som begrepp. Det beskriver den del av ett företags försäljning som är högre än nollpunkten. Säkerhetsmarginalen kan förklaras i enheter, kronor eller procent och syftet är att den ska vara så stor som möjligt för att säkra perioder med sämre försäljning.
 • Hur fungerar ett resultatdiagram?
  Vid budgetering kan ett resultatdiagram hjälpa företag att lättare se till en nollpunktsanalys olika beräkningar. Olika budgetförslag omfattas av olika resultat när det gäller nollpunktsomsättning och nollpunktsvolym. I ett diagram ställs således alla delar upp på ett tydligt och lättöverskådligt sätt som gör det möjligt för företag att ta rätt beslut.

Beräkna nollpunkt