Vad menas med Nominellt värde?

Nominellt värde kommer från latin där nomen betyder namn. Värdet uppskattas som det verkliga värdet på något och tar därmed inte hänsyn till justeringar och prisändringar. På en sedel är det nominella värdet siffran som står på sedeln och en akties nominella värde är ursprungsvärdet. Detta värde bryr sig således inte om prisförändringar och inflation.
Olika värdepapper är oftast utställda med ett nominellt belopp, vilket garanterar innehavaren av ett sådant (såsom en obligation), att denne får tillbaka värdepapperet på slutdagen till detta ursprungliga belopp, såvida utfärdaren inte har gått i konkurs. Värdepapperens nominella värde är det värde som visas i index och börstabeller och motsatsen är deras realvärde.

Då används nominellt värde

Det nominella värdet är det värde som figurerar på en faktura, i en handling eller ett köpeavtal. För företag i allmänhet handlar det mycket om penningvärde medan det i aktiebolag också rör sig om aktievärde. Vidare är nominellt värde betydelsefullt när utlägg och traktamenten ska betalas ut.
Vid exempelvis utlägg och traktamenten ska man alltid fästa vikt vid värderingen av dessa genom att värdet alltid uppgår till det nominella beloppet som står nedtecknat på underlaget. Detta nominella belopp ska betalas ut i redovisningsvalutan, och kostnaden för detta bokförs med det verkliga värdet samt under den redovisningsperiod det avser.
  • Nominellt värde är det verkliga värdet på något, ofta en faktura, ett utlägg/traktamente eller ett värdepapper. Enkelt förklarat är det ett ursprungligt värde som ej tar hänsyn till prisändringar och inflation
  • Man kan också ge nominellt värde benämningen ”värdet i löpande pris”
  • Det är utfärdaren som bestämmer det nominella värdet genom att sätta ett pris utifrån penningvärdet

Vad innebär nominellt parivärde?

Parivärde har främst en stark anknytning till aktier och betyder att aktiekursen är densamma som aktiens nominella värde. Man kan i grova ordalag säga att parivärde är detsamma som nominellt värde. Om värdepappret står i ”pari” så innebär det alltså att samma ursprungliga värde fortfarande gäller vid stundande aktiekurs.

När och hur beslutas det om nominellt värde?

För aktier bestäms det nominella värdet genom nybildande av aktiebolaget, alternativt vid nyemission. Värdet nedtecknas i aktiebrevet. Vid försäljning bestäms det nominella värdet av utfärdaren av fakturan, varpå priset grundas på det för tillfället, gällande penningvärdet.
När det gäller utlägg så är det värdet som utgör beloppet på betalningsunderlaget.

Kan man ändra det nominella värdet?

Ja, på exempelvis aktier kan man ”stämpla om” det nominella värdet genom fondemission. Då yttrar man nya aktier och beslutar om ett nytt värde. Detta beslut tas på bolagsstämman. Fondemission innebär att inventarier skrivs upp och en bokföringstransaktion görs genom att föra över föregående vinster och öka aktiekapitalet.

Vad innebär motsatsen till nominellt värde - realvärde?

Realvärdet är det värde som i motsats till nominellt värde lägger vikt vid inflation och andra prisförändringar. För optioner innebär det istället skillnaden mellan marknadspriset och lösenpriset. Vid företagsvärdering utgör realvärdet det faktiska värdet för en potentiell investerare. Realvärdet kan därför vara lite knepigt i olika sammanhang.

Hur får man fram det nominella värdet på en aktie?

Alla aktier i ett företag måste ha samma nominella värde och därför är det relativt enkelt att sätta det nominella beloppet. Beräkningen sker genom att ta företagets totala kapital och dividera det med alla bolagets aktier i antal. Summan som då anges är aktiens nominella värde.