Nominellt värde kommer från latin där nomen betyder namn. Värdet är som det verkliga värdet på något och tar därmed inte hänsyn till justeringar och prisändringar. På en sedel är det nominella värdet siffran som står på sedeln, och en akties nominella värde är ursprungsvärdet. Detta värde påverkas således inte av prisförändringar och inflation.

Olika värdepapper är oftast utställda med ett nominellt belopp, vilket garanterar innehavaren av värdepappret (exempelvis en obligation), att denne får tillbaka värdepappret på slutdagen till detta ursprungliga belopp, såvida utfärdaren inte har gått i konkurs. Värdepapprens nominella värde är det värde som visas i index och börstabeller och motsatsen är deras realvärde.

Motsatsen till det nominella värdet är realvärdet, eller tillgångens värde efter att hänsyn tagits till inflationen.

Betydelsen av begreppet nominellt värde är olika i olika sammanhang.

 • På en aktie är det nominella värdet aktiens ursprungsvärde.
 • På en obligation är det nominella värdet det belopp innehavaren får tillbaka när löptiden är slut.
 • På betalmedel som sedlar och mynt är det nominella värdet den summa som står angiven därpå. Det nominella värdet på en hundralapp är 100 kronor. 

När används nominellt värde?

Det nominella värdet är det värde som figurerar på en faktura, i en handling eller ett köpeavtal. För företag i allmänhet handlar det mycket om penningvärde medan det i aktiebolag också rör sig om aktievärde. Vidare är nominellt värde betydelsefullt när utlägg och traktamenten ska betalas ut.

Vid exempelvis utlägg och traktamenten ska man alltid fästa vikt vid värderingen av dessa genom att värdet alltid uppgår till det nominella beloppet som står nedtecknat på underlaget. Detta nominella belopp ska betalas ut i redovisningsvalutan, och kostnaden för detta bokförs med det verkliga värdet samt under den redovisningsperiod det avser.

Nominell avkastning på en investering speglar investerarens procentuella avkastning i relation till den initiala investeringen, medan den reala avkastningen tar hänsyn till inflationen och den faktiska köpkraft investeringen motsvarar.

Inom nationalekonomi är nominellt värde detsamma som ett monetärt värde som inte har justerats för inflationen. Förändringar i pris och tillväxt är medräknade, men eftersom inflationen inte tas med blir siffrorna vilseledande när jämförelser görs av värdeförändringar över tid. 

Nominellt värde på aktier och obligationer

En aktie får sitt nominella värde när bolaget bildas, i de flesta fall. Detta värde har en direkt anknytning till bolagets aktiekapital i balansräkningen. Bolaget kan senare öka aktiernas nominella värde genom fondemission. Det nominella värdet anges i börstabeller, i index och i bolagets aktiebrev, och kan beräknas genom att dividera det totala aktiekapitalet med antalet aktier. Det finns ingen koppling mellan aktiernas nominella värde och deras marknadspris.

Som redan nämnts är det nominella värdet på en obligation den summa som betalas ut till innehavaren på förfallodagen. Om obligationen nyligen utfärdats säljs den vanligen till sitt nominella värde. Eftersom obligationens pris fluktuerar under löptiden, i takt med att räntesatserna förändras, är priset inte detsamma som det nominella värdet.

Om räntesatserna är högre än obligationens kupongränta säljs obligationen under sitt egentliga värde. Omvänt gäller att när en obligation säljs då räntan är högre än kupongvärdet, är realvärdet högre än det nominella värdet.

Frågor och svar om nominellt värde

 • Vad innebär nominellt parivärde?
  Parivärde har främst en stark anknytning till aktier och betyder att aktiekursen är densamma som aktiens nominella värde. Man kan i grova ordalag säga att parivärde är detsamma som nominellt värde. Om värdepappret står i ”pari” så innebär det alltså att samma ursprungliga värde fortfarande gäller vid stundande aktiekurs.
 • När och hur beslutas det om nominellt värde?
  För aktier bestäms det nominella värdet genom nybildande av aktiebolaget, alternativt vid nyemission. Värdet nedtecknas i aktiebrevet. Vid försäljning bestäms det nominella värdet av utfärdaren av fakturan, varpå priset grundas på det för tillfället, gällande penningvärdet.När det gäller utlägg så är det värdet som utgör beloppet på betalningsunderlaget.
 • Kan man ändra det nominella värdet?
  Ja, på exempelvis aktier kan man ”stämpla om” det nominella värdet genom fondemission. Då yttrar man nya aktier och beslutar om ett nytt värde. Detta beslut tas på bolagsstämman. Fondemission innebär att inventarier skrivs upp och en bokföringstransaktion görs genom att föra över föregående vinster och öka aktiekapitalet.
 • Vad innebär motsatsen till nominellt värde – realvärde?
  Realvärdet är det värde som i motsats till nominellt värde lägger vikt vid inflation och andra prisförändringar. För optioner innebär det istället skillnaden mellan marknadspriset och lösenpriset. Vid företagsvärdering utgör realvärdet det faktiska värdet för en potentiell investerare. Realvärdet kan därför vara lite knepigt i olika sammanhang.
 • Hur får man fram det nominella värdet på en aktie?
  Alla aktier i ett företag måste ha samma nominella värde och därför är det relativt enkelt att sätta det nominella beloppet. Beräkningen sker genom att ta företagets totala kapital och dividera det med alla bolagets aktier i antal. Summan som då anges är aktiens nominella värde.

Nominellt värde - Sammanfattning

 • Nominellt värde är det verkliga värdet på något. 
 • Objektet som värderas är ofta en faktura, ett utlägg/traktamente eller ett värdepapper. 
 • Enkelt förklarat är nominellt värde ett ursprungligt värde som ej tar hänsyn till prisändringar eller inflation.
 • Man kan också ge nominellt värde benämningen ”värdet i löpande pris”.
 • Det är utfärdaren som bestämmer det nominella värdet genom att sätta ett pris utifrån penningvärdet.
 • En akties nominella värde kan ökas genom fondemission.