Vad innebär nuvärde?

Nuvärde används som begrepp för att möjliggöra en jämförelse mellan olika investeringar som inte sker vid samma tidpunkt. Begreppet, som också brukar benämnas kapitalvärde, är en del av det som inom ekonomins värld kallas för investeringskalkylering. Nuvärdet är ett värde av det framtida kassaflödet för en investering med hänsyn till given räntesats.
Själva beräkningen av ett nuvärde kallas för nuvärdesmetoden och innebär att det nuvärde som räknats fram kan jämföras med kostnaden för investeringen. Metoden kan även innebära att nettonuvärdet beräknas fram på direkten, men i det stora hela syftar de bägge varianterna till att få fram samma underlag. Grundunderlag för investeringen behövs för att göra kalkyleringen.

Nuvärde inom företag

När företag ska investera behöver värden räknas ut för att kunna veta investeringens lönsamhet i framtiden. Nuvärdet är en del av den investeringskalkyl företag gör där flertalet framtida år ingår i beräkningarna. Restvärden och förväntande in- och utbetalningar omvandlas till ett nuläge för att kunna jämföra alternativ rättvist och som skydd mot framtida inflationer.
Kalkyleringsjobbet är krävande och företag använder tabeller för att hitta rätt värden. Inför en investering bör också företaget ställa sig ett antal frågor vars svar kommer vara vägledande underlag för investeringskalkyleringen. Investeringens kostnad? Investeringens livslängd? Vilka in- och utbetalningar genererar investeringen? Har investeringen ett restvärde? Med vilken kalkylränta ska investeringens lönsamhet beräknas?
  • Ett nuvärde används inom ekonomin och av företag för att bedöma en investerings lönsamhet i framtiden.
  • Med ett uträknat nuvärde kan investeringar som sker över tid jämföras och då används den så kallade nuvärdesmetoden för investeringskalkyleringen.
  • Företag tar hjälp av tabeller för att använda rätt värden i kalkyleringen som utgår från det grundunderlag en investering har.

Vad är en investering?

Inom företag används begreppet investering som term för något som tas in i verksamheten med avsikt att generera framtida lönsamhet. Oftast är investeringen en utgift som betalas med pengar, men insatsen kan också vara av annat medel. Vilken lönsamhet en investering ger beror på; det kan vara ökade intäkter eller minskade kostnader.

Vad menas med ekonomisk livslängd?

Inom ekonomi och investeringskalkylering brukar det talas om livslängd för olika investeringar och det syftar till hur lång tid en investering kommer att vara lönsam för ett företag. Inom bokföring brukar begreppet avskrivningstid används som synonym för ekonomisk livslängd som syftar till en tillgångs verkliga lönsamhet.

Vad menas med restvärde?

Restvärde används som begrepp för att ange det värde en investering har kvar tills det att dess ekonomiska livslängd löper ut. När en tillgång säljs och det forna restvärdet diskonteras till ett nuvärde i investeringskalkyleringen erhålls restvärdet. Gäller det tillgångar inom industri brukar ofta ”skrotvärde” eller ”utrangeringsvärde” användas.

Vad menas med kalkylränta?

När företag räknar på lönsamheten för en investering används en kalkylränta för att kunna räkna över en längre tidsperiod innehållandes olika värderingsobjekt. Syftet med kalkylränta är att synliggöra avkastningskravet på en investering – detta med hänsyn till verkliga kapitalkostnader samt de risker investeringen eventuellt innebär för företaget

Vad menas med anskaffningsvärde?

Begreppet syftar till de kostnader som är direkt kopplade till en tillgång vid tidpunkten för investeringen. Inom investeringskalkylering används istället begreppet grundinvestering och är alltså de kostnader som uppstår när någonting införskaffas i ett företag. Ett anskaffningsvärde kan vara priset, andra gånger kan det vara andra typer av kostnader som direkt rör investeringen.