Nyemission

En nyemission innebär att ett aktiebolag ger ut nya aktier, som befintliga eller nya aktieägare kan teckna i bolaget.  Nyemissioner innebär nytt aktiekapital vilket ökar företagets ekonomiska tillgångar.

Skälen till en nyemission kan vara flera. Det kan bero på att företaget behöver göra nya investeringar, och har ett behov av mer pengar i kassan för att finansiera sina expansionsplaner. En annan anledning till nyemissioner kan vara att rädda företaget från konkurs. Oavsett vilken som är den bakomliggande anledningen till att man släpper nya aktier så innebär nyemissionen nytt tillskott till kassan.

Att investera i en nyemissioner gör man därför att man tror på en värdeökning hos aktierna. Det innebär att man tror att varje aktiepost kommer att öka i värde i takt med att företaget växer och dess vinster ökar.

Teckningsrätt vid nyemission

Företrädesemission är den vanligaste varianten av nyemissioner. Det innebär att de första som har möjlighet att nyteckna aktier är de tidigare aktieägarna. Detta kallas teckningsrätt och fördelas i förhållande till det tidigare aktieinnehavet. Om teckningsrätten exempelvis är 1:2, innebär det att en aktieägare kan teckna hälften så många aktier i bolaget som hen redan har.  Äger aktieägaren 100 aktier finns det med andra ord möjlighet att teckna 50 till. Teckningsrätterna är värdepapper och kan precis som aktier köpas och säljas på världens börser. Priset på teckningsrätterna beror på priset man beslutat att släppa de nya aktierna för.

Nyemissioner kan även riktas, vilket innebär att de släpps till en viss grupp av människor. Det kan till exempel vara en grupp av externa investerare, eller de anställda på företaget. I det senare fallet blir de anställda aktieinnehavare vid företaget, vilket antas att vara positivt för samhörigheten med företagsägarna. Det antas också öka motivationen hos arbetarna att göra sitt bästa för att bidra till företagets vinst eftersom de genom sitt aktieinnehav får ta del av vinsterna.

Nyemission och utspädningseffekt

Plan vid nyemission

Det är styrelsen i ett bolag som föreslår nyemission.

Vid en nyemission uppstår en utspädningseffekt gällande aktiernas andel i bolaget. I och med att antalet aktier blir fler minskar varje akties andel i företaget en aning. Vill man som aktieägare äga lika stor del av företagets värde i andelar så måste man utnyttja sin teckningsrätt och investera i fler aktier vid nyemissionen.

Å andra sidan ger en nyemission företaget en möjlighet att få in mer kapital, som kan användas till att expandera och i längden höja bolagets värde. Tror man på framtida tillväxt så är det naturligtvis en god affär att satsa på ett större aktieinnehav.

Nyemission i ditt bolag?

Om du sitter i ledningen för ett aktiebolag som är i behov av kapital, vare sig det är för att undvika konkurs eller för att kunna köpa ett annat bolag, bör du överväga en nyemission. En sådan måste dock godkännas av bolagets styrelse. Vanligen ser processen ut ungefär så här:

 1. Styrelsen författar ett förslag till bolagsstämman, där man föreslår en nyemission.
 2. Bolagsstämman, eller i vissa fall styrelsen, fattar ett beslut om nyemissionen.
 3. Om det rör sig om ett litet bolag måste ni kanske marknadsföra er nyemission. Det är heller aldrig fel att använda sitt nätverk, och på detta sätt försöka hitta potentiella investerare.
 4. Förbered en presentation, gärna med fyra till fem slides, som du kan hålla för de som är intresserade av att investera i ditt företag, men vill veta mer innan de öppnar plånboken. Testa gärna din pitch på någon du känner, och be om konstruktiv kritik, innan du håller din första presentation.
 5. Ha realistiska förväntningar på hur mycket kapital ni ska få in genom nyemissionen. Ingen investerare kommer att vilja betala mer än vad de anser att företaget är värt. Gör upp en plan för hur ni ska använda pengarna ni får in, även om det blir betydligt mindre än vad ni trodde.
 6. Skriv avtal med investerarna. För det mesta måste ni upprätta dels ett nytt aktieägaravtal, mellan alla företagets delägare, dels ett investeringsavtal som reglerar investerarnas köp av aktier i bolaget i detalj.

Frågor och svar om nyemission

Varför gör ett företag en nyemission?

Ett företag gör alltid nyemissionen för att få in mer kapital till verksamheten. Skälen till att det behövs kapital kan dock variera, från att finansiera en expansion eller ett uppköp till att förhindra att företaget går i konkurs. Priset för de nya aktierna är ofta något lägre än för de befintliga, för att locka investerare.

Hur går en nyemission till?

En nyemission börjar med att styrelsen skriver ett förslag om att nyemission ska ske, vilket styrelsen eller bolagsstämman sedan tar ställning till. Man beslutar även om aktierna ska tecknas med eller utan företrädesrätt.

Om beslutet blir att nyemission ska genomföras inleds teckningsperioden, då information skickas ut om att det går att teckna fler aktier. De som anmält sitt intresse tilldelas aktier, betalar för dessa, och företaget registrerar kapitalökningen hos Bolagsverket.

Hur gör jag för att teckna aktier vid en nyemission?

Om du redan äger aktier i bolaget kommer du att få information om att nyemissionen ska äga rum, och om aktierna tecknas med företrädesrätt får du också teckningsrätter. Om du inte redan äger aktier kan du köpa teckningsrätter, eller anmäla till din bank att du är intresserad av att teckna aktier utan företrädesrätt.

Nyhetsinslag om nyemission

Nyemissioner är vanligast under en lågkonjunktur. Det blir tydligt i detta klipp, som gjordes under den senaste lågkonjunkturen. Även om det har några år på nacken förklarar det på ett pedagogiskt sätt vad en nyemission innebär.

Att teckna aktier vid nyemission

Funderar du istället på att teckna aktier? Kanske driver du ett investmentbolag? Om du äger aktier i bolaget kommer du att meddelas om möjligheten att teckna fler aktier, men även om du inte redan är aktieägare i det aktuella bolaget har du ofta möjlighet att delta i nyemissionen.

Lättast är naturligtvis att teckna aktier med företrädesrätt. Då får du automatiskt teckningsrätter inbokade på ditt konto, och de ger dig rätt att teckna nya aktier i det aktuella bolaget. Teckningsrätter som du inte vill använda kan du sälja vidare till andra intresserade.

Om du däremot inte har företrädesrätt kan du antingen köpa teckningsrätter, eller anmäla dig för att teckna aktier utan företräde. Detta gör du vanligen genom att kontakta din bank. Det är inte lika säkert att du kommer att få några aktier på detta sätt, men sannolikheten ökar om du tidigare har ägt aktier i bolaget.

Nyemission - Sammanfattning

 • En nyemission görs för att få in mer kapital till ett aktiebolag.
 • Teckningsrätter erbjuds, ofta till de som redan har aktier i företaget, eller till en annan definierad grupp.
 • Teckningsrätter kan också säljas, på ungefär samma sätt som aktier säljs.
 • Den som inte redan äger aktier, och inte vill köpa teckningsrätter, kan försöka teckna aktier via sin bank.
 • I och med att antalet aktier ökar, minskar varje akties andel i företaget. Detta kallas utspädningseffekt.