Vad innebär obeskattade reserver?

En obeskattad reserv är ett redovisningsbegrepp som beskriver de vinster som ett företag vid registrering ännu inte har betalat skatt på. Dessa obeskattade vinster uppenbarar sig i ett företags bokslutsdispositioner och påverkar det skattemässiga resultatet. I praktiken är obeskattade reserver en kombination av dold skatteskuld och eget kapital.
Obeskattade reserver har som syfte att jämna ut skattetrycket i ett företag, framför allt som åtgärd för att balansera goda och sämre år. Det är helt lagligt att göra bokslutsdispositioner i ett företag och svenska staten stöttar detta eftersom företags möjlighet att behålla vinster bidrar till välfärd och ekonomisk tillväxt.

Obeskattade reserver i företag

När ett företag går med vinst öppnar sig möjligheterna upp till att expandera och utveckla verksamheten. Skattebelastningen på dessa vinster kan i många fall hindra tillväxten eftersom vinstmedel direkt används till obetalade skatter. En bokföringsdisposition som skapar obeskattade reserver gör det möjligt för företag att lätta på skattetrycket under en viss period.
Under vinstbärande räkenskapsår kan vinstmedel avsättas för att användas i tuffare tider där intäkter och vinster inte är lika stora. Det innebär i praktiken att obeskattade reserver är uppskjuta skattebetalningar för att skapa mer balans i verksamhetens upp- och nergångar. För nya företag brukar det dröja något år innan vinster kan avsättas.
  • När företag gör bokslutsdisposition skapas obeskattade reserver, vilka är vinster som ännu inte är betalade.
  • I praktiken innebär detta att vinstskatten istället kommer att betalas vid ett senare tillfälle och det ger mer stabilitet och balans i företag.
  • Bokslutsdispositioner i företag är helt lagliga eftersom expansion och tillväxt inom näringslivet gynnar Sveriges ekonomi.

Hur och var presenteras obeskattade reserver?

Företagets obeskattade reserver ska finnas med som ett mellanläge mellan det egna kapitalet och skulder. I balansräkningen kommer obeskattade reserver hittas mellan rubrikerna tillgångar och skulder. Skulle en obeskattad reserv öka redovisas detta i företagets resultaträkning som en kostnad; minskar den är det istället som en intäkt du redovisar reserven.

Vad är en bokslutsdisposition?

En bokslutsdisposition är en typ av åtgärd som företag gör för att betala skatten på vinster vid ett senare tillfälle och på så vis skapa bättre balans i företaget. Det finns tre typer av tillåtna bokslutsdispositioner; periodiseringsfond, överavskrivning och koncernbidrag. Bokslutsdispositioner kommer att påverka företagets resultat som beskattas för gällande period.

Hur redovisar företag bokslutsdispositioner?

Beroende på vilken typ av företag det rör sig om ska bokslutsdispositioner redovisas olika. Aktiebolag och ekonomiska föreningar redovisar dem som ersättningsfonder, periodiseringsfonder, under- eller överavskrivningar och
koncernbidrag (dock inte en obeskattad reserv). Den som driver enskild firma, kommanditbolag eller handelsbolag ska istället göra avsättningarna till periodiseringsfonder i inkomstdeklarationen.

Vad har obeskattad reserv och latent skatt gemensamt?

Förr användes begreppet latent skatt i redovisningssammanhang, vilket idag oftare går under benämningen uppskjuten skatt. Det handlar om att företag skjuter upp skatter som istället betalas vid ett senare tillfälle (eller ibland inte överhuvudtaget) och ett exempel är obeskattade reserver som registreras i balansen.

Ett exempel på obeskattad reserv?

Ett exempel när obeskattade reserver kan tas upp i balansräkningen är när företag förväntar sig ett sämre kundupptag. Kundförluster som i sin tur innebär ett sämre resultat, även om det ännu inte blivit en verklighet. Då tas obeskattade reserver upp som en åtgärd för att balansera kommande perioder.