Om ett företag inte kan betala sina skulder i rätt tid, och man kan konstatera att problemet inte är övergående, kallas det att ett företag på obestånd. Samma sak gäller även en person. Ibland kallas det också för insolvens. Det är inte helt klart innebörden av ordet ”tillfällig” betyder, men begreppet är relativt kortvarigt – kanske någon månad. Om en företag hotas av konkurs, måste denne bevisa att problemet med att inte kunnat betala bara pågår under en begränsad tid. Annars försätts företaget i konkurs av Kronofogden. En tillfällig förmåga att inte klara av sina skulder kan innebära att det uppstått förluster av kunder, men att de inte räknas som långvariga, eller att företaget gått in och gjort för kostsamma, snabba, investeringar. Detta måste företaget kunna visa. Ett beslut om konkurs kan alltid överklagas hos tingsrätten.

Hur konstateras obestånd och vad innebär konkurs?

Obestånd

Det vanligaste är att en fordringsägare (det vill säga borgenär) kommer på att det handlar om ett obestånd. Då kan fordringsägaren komma överens om en avbetalningsplan eller be Kronofogden om hjälp med utmätning eller betalningsföreläggande för att få ut det som företagaren eller personen är skyldig. I sista hand är det aktuellt med konkursansökan. Företaget kan också komma fram till, eller misstänka, obestånd. Det får inte handla om någon tillfällighet, om företaget ska få möjlighet att få tidsfrist med att klara upp sina betalningar. Ett företag kan som alternativ begära sig själv i konkurs.

Direkt när tingsrätten beslutat om en konkurs, får inte den som gått i konkurs längre besluta något om det som finns i ägandet. Det är då en konkursförvaltaren som fattar alla beslut. Om gäldenären (den som gått i konkurs) fattar några beslut, är de inte giltiga. Under tiden som konkursen pågår får gäldenären inte driva något företag alls, om det innebär bokföringsskyldighet. Om ett företag försatts i konkurs, och brottet anses som grovt, kan domstol fatta ett beslut om näringsförbud.

Vad är företagsrekonstruktion?

Ett alternativ till konkurs är företagsrekonstruktion. Det kan göras hos tingsrätten, på den ort där företaget ligger. Under tiden som företagsrekonstruktionen pågår, måste detta företag på obestånd (det samma som gäldenären) få hjälp av en rekonstruktör, det vill säga någon som ger råd. Det är domstolen som beslutar om vem som ska vara rekonstruktör för företaget. En rekonstruktör har i uppgift att ta reda på om företaget kan fortsätta bedriva sin verksamhet och om gäldenären har chans att komma överens med fordringsägaren om att den senare går med på ett lägre belopp än den egentliga skulden.

Under tiden som en företagsrekonstruktion pågår har gäldenären vissa begränsningar. Exempelvis får skulder, som uppstått före beslutet om företagsrekonstruktion, inte betalas. Gäldenären får inte ge någon säkerhet för de skulderna eller gå med på nya skulder. Det är också förbjudet att lämna över eller pantsätta egendom i företaget till någon annan. Under processens gång får fordringsägarna säga om de tycker att företagsrekonstruktionen ska få fortsätta. Ansökan om företagsrekonstruktion göra av företaget eller av borgenären hos tingsrätten för att få ett domstolsutslag.