Vad är en Obligation?

Obligation är ett räntebärande enkelt skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar till den som ställt ut obligationen, t.ex. stat, kommun, kreditinstitut eller företag. Obligationen har en i förväg fastställd löptid samt ränta. Obligationerna har ofta en relativt lång löptid (flera år). Kupongobligationer är vanligast förekommande, men det finns även andra obligationer.
Nollkupongare, premieobligationer och indexobligationer är exempel på tre andra obligationer. Vid kupongobligationer får ägaren tillbaka det nominella beloppet vid obligationens slutdatum och erhåller även kuponger (bestäms av kupongräntan) som berättigar till periodiska utbetalningar under löptiden. För nollkupongare utbetalas det nominella beloppet vid obligationens slutdatum. Priset för nollkupongare är dock lägre än nominellt värde vid köp (indirektränta).

Obligation som placeringsform för företagare

Som företagare är obligationer framför allt ett alternativ för att placera hela eller delar av ett likviditetsöverskott. Du kan antingen köpa obligationer som finns på marknaden eller köpa obligationsfonder med olika placeringsinriktning. Kupongobligationer ger ju en periodvis ränta som är garanterad och du återfår det nominella beloppet som du investerat på slutdatumet.
Placering i så kallade nollkupongare ger också en garanterad avkastning. Obligationen köps billigare än det nominella värdet, men på slutdatumet får du betalt för det nominella värdet. Ofta kopplas även någon form av möjlighet till högre avkastning i nollkupongare genom att du får t.ex. 80% av överskottet i ett visst aktieindex som uppstått under löptiden.
  • Obligationer är ett sparande som har låg risk och ger en stabil men relativt låg avkastning, lägst risk har kupongobligationer medan nollkupongare ofta ger dig möjlighet ta del av en kursuppgång i ett brett aktieindex under löptiden
  • Obligationer handlas på en marknadsplats, börs
  • Du får alltid tillbaka det nominella beloppet på obligationens slutdatum

Vad bör jag tänka på vid köp av obligationer?

Det är viktigt att du känner säkerhet för den som har givit ut och garanterar obligationen och att utgivaren; staten, banken, försäkringsbolaget eller bostadsinstitut har hög kreditvärdighet. Det du riskerar (även om risken är låg) är att utgivaren inte kan återbetaladet nominella beloppet på slutdatumet.

Kan jag sälja obligationer inom löptiden?

I de flesta fall förekommer det handel med obligationer under löptiden. Det gäller för såväl kupongobligationer som nollkupongare. Det är en viktig aspekt för dig att väga in när du köper obligationer, eftersom du av någon anledning kan vilja realisera din vinst innan slutdatumet.

Vilka är de största utgivarna av obligationer på den svenska marknaden?

Staten, bostadsinstitut och kreditinstitut är de största aktörerna på den svenska obligationsmarknaden. Obligationsmarknaden präglas av stora volymer och handeln sker framför allt mellan institutionella placerare. Det finns även handel med obligationer på Stockholmsbörsen som är inriktad på privatpersoner och mindre aktörer.

Vad är ett certifikat?

Certifikat är en benämning som används för obligationer som har en kortare löptid än ett år. Det vanligaste och mest frekvent handlade certifikatet är statsskuldsväxlar som ges ut av svenska staten. De har ofta löptider på en, tre, sex, nio och tolv månader. Staten finansierar en del av sin verksamhet genom denna inlåning.

Vilka för- och nackdelar finns med obligationsfonder i min placeringsportfölj?

Obligationsfonder är en stabil och säker fond som har låg risk, men som ofta ger bättre avkastning än sparande på sparkonto i bank. Eftersom risken är låg är även möjligheten till högre avkastning liten. Att ha en del av sin portfölj där minskar den sammantagna portföljrisken.