Vad menas med offentlig upphandling?

Alla de processer som involverar affärer inom den offentliga sektorn kallas för offentliga upphandlingar. Detta gäller inköp av varor och tjänster som kommer användas inom olika myndigheter såsom staten, landsting och kommuner. Samtliga myndigheter behöver exempelvis köpa in varor (exempelvis kontorsmaterial), tjänster (exempelvis konsulttjänster för sjukvård och omsorg) och entreprenader (för att bygga en idrottsarena).
Syftet med att hålla offentliga upphandlingar och att följa de angivna reglerna inom denna typ av upphandling, är för att säkerställa att alla parter som vill få igenom affärskontrakt med myndigheterna behandlas på samma sätt. Alla länder som tillhör EU/EES följer samma regelverk när det gäller offentliga upphandlingar, vilka bygger på EG-direktiv.

Vikten av offentlig upphandling för företagare

Om man är företagare och vill arbeta med den offentliga sektorn så är det viktigt att man förstår hur regelverket fungerar. Offentliga sektorn får inte ha preferenser genom tidigare företag, utan en offentlig upphandling bygger endast på affärsmässig grund. Det företaget som kan leverera bästa varan/tjänsten till bäst pris, vinner upphandlingen.
Svenska myndigheter måste följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Innan upphandlingen påbörjas så måste myndigheten har genomfört en behovsanalys, ha tydlig målsättning och genomföra uppföljning av processen för att kunna ta ett strategiskt beslut gällande affären. Alla företag skall behandlas lika under en offentlig upphandling.
  • Alla affärer som staten, landsting och kommuner genomför måste ske genom en offentlig upphandling.
  • Syftet med offentliga upphandlingar är att säkerställa så att myndigheter inom den offentliga sektorn behandlar alla företag på lika sätt.
  • Offentliga sektorn måste följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)

Vilka är de grundläggande principerna för en offentlig upphandling?

Det finns fem grundläggande principer inom offentlig upphandling. Det handlar om principen gällande likabehandling av alla företag, principen om icke-diskriminering av företag som inte är svenska, principen om transparens med samma öppenhet för alla. Vidare så gäller också Proportionalitetsprincipen samt Principen om ömsesidigt erkännande.

Vem fungerar som upphandlare inom en offentlig upphandling?

Enligt Lagen om offentlig upphandling så kallas upphandlaren av varan eller tjänsten för Upphandlande myndighet. Detta kan vara staten, församlingar i kommuner och landsting, kommunfullmäktige eller andra offentligt styrda organ. Oavsett benämning så kommer upphandlas under den offentliga upphandlingen att kallas för Upphandlande myndighet.

Vad innebär Lagen om offentlig upphandling?

Lagen om offentlig upphandling, som förkortat LOU, är den lag som reglerar och styr alla de upphandlingar som genomförs av myndigheterna i Sverige. Med upphandlingar så menas alla de köp som myndigheterna gör av varor, tjänster och byggentreprenader som är finansierade med allmänna pengar.

Vad är det som upphandlas vid en offentlig upphandling?

Lagen om offentlig upphandling gäller främst för upphandlingar som berör byggentreprenader, byggkoncessioner, tjänster samt varor. När en upphandlande myndighet genomför en projekttävling gäller också LOU. När en upphandling av ett projekt sker inom vatten, energi, transport samt posttjänster så gäller lagen LUF.

Kan ett beslut kring en offentlig upphandling överklagas?

När en myndighet fattat ett beslut inom en offentlig upphandling och därmed kommit fram till vilket företag eller leverantör som vunnit upphandlingen, kan detta beslut inte överklagas. Det som kan hända är att en begäran om överprövning skickas in, vilket hanteras av förvaltningsrätten.