Ombud kallas den person som representerar någon annan i olika sammanhang, exempelvis i affärssammanhang. Ombudet kan vara ombud för en person eller en hel grupp. Ombudet verkar då i ställning för den eller de som företräds, exempelvis genom att teckna avtal om köp eller försäljning, genomföra en viss ansökan eller ta emot dokument egentligen som är ämnade för den personen som ombudet företräder. Det beror på att den som gett ombudet rätten att verka i dennes ställning har bemyndigat ombudet att göra detta. Bemyndigandet sker vanligen genom en så kallad fullmakt, som kan vara skriftlig eller muntlig. För de områden som beskrivs i fullmakten, exempelvis att köpa vissa varor till en butik, eller hämta upp ett särskilt paket, har ombudet samma rätt som den huvudman som utfärdat fullmakten. Ombudet ska inte förväxlas med biträdet, vilket har mer begränsat handlingsutrymme än ombudet.

Vem behöver ett ombud?

OmbudFör att bli ombud, krävs att ombudet bemyndigas av personen som av ett eller annat skäl önskar bli företrädd. Anledningen till detta bemyndigande kan exempelvis vara att den som genomfört ett köp är förhindrad att hämta upp varan hos säljaren, på grund av sjukdom eller att platsen för upphämtning ligger långt bort. Då kan köparen utfärda en fullmakt för att hämta varan åt någon som har bättre möjlighet till det. När ombudet visar fullmakten kan säljaren se att det är riktigt att lämna varan till personen som påstår sig vara ombud, istället för direkt till köparen.

Ett annat fall där en fullmakt kan vara behjälplig är vid tecknande av avtal i ett företag. Ibland har chefen inte möjlighet att närvara vid avtalstecknande, om avtalen inte är väldigt viktiga. Kanske ska företaget beställa nya pennor och för att genomföra beställningen har administratören på företaget stämt möte med en försäljare av kontorsartiklar. Chefen bedömer att den erfarna administratören är kompetent nog att välja både design och kvantitet. Därför utfärdar chefen en fullmakt som anger att administratören har befogenhet att beställa pennorna i chefens ställe. Försäljaren kan då, med grund i fullmakten, teckna avtal med administratören om pennorna.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är vanligen ett papper som anger uppgift, ombuds namn, huvudmans namn samt huvudmannens underskrift. Den som hör ordet fullmakt för första gången, kan nog föreställa sig att det rör sig om ett komplicerat juridiskt dokument med höga krav på korrekt formalia. Kanske börjar den som vill utfärda fullmakten söka på internet efter en mall. Då gör man det för svårt för sig. En fullmakt kan visserligen vara detaljerad och omfattande. Det kan vara klokt, om fullmakten exempelvis berättigar ombudet att lägga bud på ett hus. Då kan det vara riskfyllt att inte klargöra exakt vad ombudet får göra.

Men en fullmakt kan också vara extremt simpel. Om en åldrad man räcker sin son en hundralapp och ber honom att gå ut på stan och köpa ett par varma raggsockor åt honom, kan detta sägas vara en fullmakt. Sonen blir då pappans ombud och fullmakten beskriver området ”köpa varma raggsockor för under 100 kronor”. Denna fullmakt är muntlig, och om krångel skulle uppstå i och med att sonen exempelvis köper fel sockor, och denna olägenhet mot förmodan skulle dras inför rätta, gäller lite andra bedömningskriterier än för skriftliga fullmakter.