Vad är en Option?

Innehavaren av en option har en rättighet, men inte en skyldighet, att köpa den underliggande tillgången som optionen avser till ett i förväg bestämt pris på ett i förväg fastställt lösendatum. Optioner kan användas spekulativt, du tar en position för att tjäna pengar på prisförändringen över tid. Den kan även användas för att minska affärsdisken.
Optionshandel förekommer med många olika underliggande tillgångar, de vanligaste är aktier, aktieindex, valutor, räntor samt flera olika råvaror. Optionshandel äger rum på en marknadsplats, en börs. Du kan kvitta ut din optionsposition innan lösendatumet genom att inta en spegelvänd position med samma lösentidpunkt, eg. du har inte längre någon affärsrisk till följd av optionen.

Option, ett instrument som du kan ha stor nytta av i ditt företag

Om ditt företag exporterar varor eller tjänster till andra länder och får betalt i utländsk valuta kan du använda optioner för valutasäkring. Om du köper in varor och tjänster för att sälja vidare i Sverige kan du också använda optioner för valutasäkring.
Om du tror på en prisförändring för en tillgång utan att ha någon exponering mot den företaget tar du spekulativ position för att tjäna pengar på prisförändringen. Om du har den underliggande tillgången i företagets verksamhet, t.ex. euro, olja, spannmål, kan du säkra den mot prisförändringar för att vanligtvis som minst uppnå årets budgetkurs för tillgången.
  • Optioner ger dig möjlighet att gardera dig mot affärsrisker i de underliggande tillgångarna
  • Möjligheten finns även att ha en mer spekulativ strategi som syftar till att tjäna pengar på prisförändringar i den underliggande tillgången
  • Du kan jobba med ett brett spektrum av strategier för att ha en affärsrisk som du finner väl avvägd för ditt företag.

Hur gör jag för att börja handla med optioner?

Ta kontakt med din bank för att starta en depå som gör att du kan handla med optioner. Gå gärna igenom din strategi och syftet med optionshandeln med en rådgivare på banken, så du känner dig säker på att du förstår risker och möjligheter med optioner.

Jag äger aktier i Volvo, kan jag öka avkastningen med hjälp av optioner?

För att få en stabil och säker avkastning på dina aktier kan du sälja säljoptioner i Volvo till ett i förväg fastställt lösendatum och till en högre kurs än i dagsläget. I samband med att du ställer ut säljoptioner får du en premieintäkt.

Det pratas ibland om binära optioner, vad är det?

Binära optioner är en option med bara två utfall. Antingen vinner du, annars förlorar du. De fungerar som andra optioner med en underliggande tillgång, ett lösendatum och ett lösenpris. Du vinner 1 krona per option om tillgången har högre värde än lösenpriset på lösendagen, annars förlorar du investeringsbeloppet.

Vad är optioners hävstångseffekt?

Det går att köpa och sälja optioner utan att fysiskt äga den underliggande tillgången. Det är billigare i absoluta belopp att köpa 100 köpoptioner i Volvo med visst lösenpris/lösendatum jämfört med 100 aktier. Men köpoptionerna ger dig samma möjlig vinst fram till och med lösendatumet och lösenpriset som aktierna.

Hur beskattas vinster av optioner?

Om du handlar med optioner som privatperson beskattas vinster och förluster från optionshandeln i inkomstslaget kapital. Om du handlar med optioner i företaget utgör de en del av företagets verksamhet och ingår o företagets beskattningsbara resultat. Liksom övriga intäkter och kostnader blir optionsaffärerna föremål för bolagsskatt, f.n. 22%.