Vad innebär överavskrivning?

Överskrivning är ett ekonomiskt begrepp inom bokföring som syftar till de skattemässiga avskrivningar som registreras av ett företag, vilka i sina belopp är högre än vad som planerats för årets avskrivningar. Det innebär i förenklad mening att beloppet som redovisas är större än vad värdeminskningen är beräknad som.
Räkenskapsårets resultat kommer att påverkas av överavskrivningarna eftersom det reduceras. Detta kommer i sitt led att påverka även vinstskatten som även den minskar och blir till ett mindre belopp. Svensk skattelagstiftning är det regelverk som ser till att överavskrivningar hålls på en rimlig nivå och det är här den maximalt tillåtna överavskrivningen regleras.

Överavskrivningar för företag

Syftet med överavskrivningar i främst större företag är att skapa utrymme för skattemässiga avdrag som gynnar verksamheten. Företaget redovisar en överavskrivning i samband med räkenskapsårets bokslut och alltså allt som oftast för att generera avdrag. Det kan även göras när de planenliga avskrivningarna är för stora i förhållande till vad som skattemässigt är tillåtet.
Företag som gör skattemässiga avskrivningar på maximal nivå skjuter upp skattebetalningar och det gynnar i de flesta fall alla typer av verksamheter oavsett bransch. Företagets verksamhet klarar av att finansieras bättre och räntekostnaderna hålls nere för en period. Överavskrivningar ackumuleras i regel årligen i företagets balansräkning som en skuld under obeskattade reserver.
  • Överavskrivningar är ett begrepp som i redovisningsvärlden syftar till avskrivningar företag gör för att utnyttja skattemässiga avdrag.
  • Dessa belopp är större än de planenliga avskrivningarna och innebär i praktiken att skattebetalningar skjuts upp för att skapa bättre förutsättningar för företaget när det kommer till den finansiella balansen.
  • Överavskrivningar bokförs som en skuld i balansräkningen under obeskattade reserver.

Hur tas planenliga avskrivningar fram?

Företag tar fram sina planenliga avskrivningar utifrån en bedömning som görs baserad på hur tillgångarna i verksamheten förbrukas. Det handlar alltså om antaganden gällande en enskild tillgång eller flera tillgångars ekonomiska livslängd. Anläggningstillgångar är ett bra exempel som företag tenderar att överskriva på ett visst antal år.

Vad innebär "30-regeln" och "20-regeln"?

30-regeln innebär inom redovisningsvärlden att du har rätt att göra ett värdeminskningsavdrag på 30 % av det avskrivningsunderlag som finns från räkenskapsårets ingående tillgångsvärde. 20-regeln har samma innebörd men då får tillgångarna istället dras av med 20 % per år av anskaffningsvärdet. Båda reglerna får göras oberoende när du ha köpt tillgångarna.

Vad är underavskrivningar?

Detta är alltså motsatsen till överavskrivningar och innebär att en inventarie eller tillgång skrivas av på kortare tid än fem år. Skattemässigt skrivs de alltså av snabbare än vad de planenliga avskrivningarna anger. Det är den svenska bokföringslagen som även här reglerar vad som är minsta tillåtna avskrivning.

Vad innebär "inventarier"?

Inom bokföring räknas inventarier som ett företags utrustning i den bemärkelse att de köps in för att användas i verksamheten. Några exempel på typiska inventarier är verktyg, bilar, affärsinredning och möbler. Lagertillgångar är motsatsen till detta eftersom dessa istället är avsedda att antingen säljas eller förbrukas. Överavskrivningar gäller som oftast anläggningstillgångar.

Vad är korttidsinventarier?

Det här är en kategori av inventarier som finns i ett företag där den bedömda ekonomiska livslängden är mindre än tre år. De brukar ibland även gå under begrepet ”förbrukningsinventarier”. Dessa får enligt svensk skattelag (inkomstskattelagen) skrivas av omedelbart genom direktavskrivning. Även inventarier som har ett mindre värde kan skrivas av direkt.