Det finns en hel del beslut som fattas i domstolarnas första instans men som någon part i målet inte är nöjd med. Då kan det lämnas in ett överklagande som kan leda till att domstolens beslut prövas ytterligare en gång. Det är viktigt att ha kännedom om vilka instanser det finns inom rättsväsendet och vilken väg en missnöjd part har möjligheter att gå. Det beror på vad det är för ärende som tagits upp i vilken domstol. En stor del av de ärenden som tas upp är möjliga att överklaga på egen hand men en del av ärendena är så komplicerade att någon med särskild kunskap behöver tas till hjälp. Om det finns tveksamheter är det bra att åtminstone rådfråga någon med juridisk eller rättslig kunskap, om du inte har någon sådan person i din närhet.

Om du är missnöjd med en dom

Både den som är åklagad och den som åklagar kan bi missnöjd över en dom och överklaga den. Det är möjligt att överklaga till hovrätt eller kammarrätt beroende på vad det är för slags dom det är fråga om. Vilken instans om är föremål för överklagning kan du läsa ut i domen. Där står också inom vilken tid domstolen ska ha in överklagningen. När överklagan har lämnats in och den har blivit antagen inleds en ny rättegång som mynnar ut i en ny dom .
Överklagande
Om någon part inte är nöjd med denna dom går det att överklaga ytterligare en gång. Men detta är den sista möjligheten. Då skickas överklagningen till Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Det är svårt att överklaga en tredje gång. Då behövs ett prövningstillstånd, vilket inte alls ges ut ofta. Undantaget är en resning, då fallet kan tas upp igen. Det görs bara om nya uppgifter, till exempel nya bevis, framkommit. Resning kan ansökas om i vilken instans som helst dit det normalt kan överklagas.

När behövs professionell hjälp?

I många rättsprocesser är det inte så ovanligt att vardera part går igenom en process i rätten utan att ta in någon mer professionell utomstående person som är mer insatt i hur domstolar fungerar. En vanlig tvist i första instans kan lösas genom att vardera part redogör för sin uppfattning om den sak som det tvistas om. Domstolen tar ställning till vad som sagts, tar reda på vad lagen säger och ska ge ett utslag om hur de bedömer allt det som sagts i en rättegång.

I vissa lägen, speciellt i en process som kräver ett överklagande, kan det kännas svårare att kunna föra sin talan. Då kan det vara läge att anlita någon som har vana av att hantera rättsliga processer. Både juridiska ombud eller advokater kan vara till hjälp i detta. Är en eller båda parter ovana vid att driva rättsprocesser, blir det i vissa mål nödvändigt att skaffa sig mer kunskap i hur man behöver tänka eller gå till väga. På vissa arbetsplatser eller i kommuner finns personer som kan vara till hjälp. Det finns också företag som specialiserar sig på rättsliga frågor.