Den som vill anlita någon att sköta sin firmas (ej aktiebolag) affärer behöver ge denne en fullmakt. Denna kan vara begränsad till att omfatta exempelvis bank- och postärenden. Men om en fysisk eller juridisk person skall utses att handha alla företagets affärer och handel så kallas denna fullmakt prokura.Prokura

  • En prokura är en mer komplett fullmakt
  • Utställare ger en prokurist befogenheter att företräda företaget
  • För aktiebolag är en generalfullmakt detsamma som prokura
  • Prokura kan ställas till enskild eller juridisk person
  • Prokuristen undertecknar handlingar med p.p. eller per prokura
  • Prokuran ger inte innehavaren rätt att omsätta fastigheter
  • Alla firmatecknare måste signera en utställd prokura

Utställare av prokura

En prokura ger innehavaren, prokuristen, rätt att företräda firman i dess samtliga affärsangelägenheter, med vissa undantag. Prokuristen får inte sälja eller överlåta fastigheter tillhörande företaget. Den fysiska person som företräder ett bolag som handels- eller kommanditbolag är den som skall underteckna en prokura. Även den som driver enskild firma kan utfärda en sådan fullmakt.

Motsvarigheten till prokura gällande aktiebolag är generalfullmakt. I stort sett är denna samma sak men innehavaren av sådan får inte samma befogenhet som bolagets styrelse. Prokura kan även kallas handelsfullmakt och är i första hand avsedd att gälla det som benämns löpande och inte berör övergripande spörsmål.

Giltighet och omfattning

Eftersom det i ett handelsbolag alltid finns minst två bolagsmän måste båda dessa underteckna handlingen för att prokuran skall gälla. Även kommanditbolag kan ha flera firmatecknare som måste signera prokuran och i dessa fall kallas det kollektivprokura. Till skillnad från vanlig fullmakt kan en prokura inte innehålla några begränsningar.

Ideella organisationer, trossamfund och stiftelser har rätt att utfärda prokura som fullmakt om detta behövs. För att säkra dess laglighet kan prokura registreras hos Bolagsverket, i handelsregistret. När prokuristen genomför affärer och undertecknar handlingar bör dessa underskrifter sättas med tillägget per prokura eller bara förkortat p.p.