Vad gör en prokurist?

Driver du en enskild firma eller ett handelsbolag finns möjlighet för dig att teckna en prokura. En prokura är en fullmakt som ger prokuristen, alltså den person du tecknar fullmakten på, rätten att företräda dig som firmatecknare i allt som har med ditt företag att göra. En prokurist är alltså en person som du väljer att företräda dig i allt som rör ditt näringsidkande. En prokura kan tecknas hos Bolagsverket men det är inte ett måste för att prokuran skall vara giltig. Det kan dock vara lättare att kontrollera prokurans innehåll om den är registrerad hos Bolagsverket. En prokura är inte tidsbegränsad och behöver således inte förnyas inom en viss tidsram. Skulle du dock av någon anledning inte vilja behålla din prokurist är detta inget problem, en prokura kan återkallas när som helst.

Vilka fördelar finns med en prokurist?

ProkuristOm du driver en enskild firma eller ett handelsbolag med varierande antal anställda kan en prokura vara till stor hjälp. Du är förmodligen själv aktiv i den dagliga verksamheten och kanske tiden inte räcker till för allt som måste tas om hand och skötas om. Då kan du välja någon av dina anställda som prokurist så att du får hjälp och avlastning till det du inte hinner med själv. Fördelarna med att ha en prokurist är t ex att du inte själv behöver närvara vid ärenden som rör myndigheter och domstolar, utan du kan låta din prokurist företräda dig.

Viktigt att komma ihåg är dock att det inte är tillåtet att registrera en prokurist i ett aktiebolag. I aktiebolag tecknas istället en så kallad generalfullmakt som är likvärdig med prokuran för enskild näringsverksamhet och handelsbolag. Det går också bra att use en prokurist i ett kommanditbolag. Där gäller samma regler som för enskild näringsverksamhet och handelsbolag. Du kan även utfärda en kollektivprokura. En kollektivprokura innebär att du anger valfritt antal personer som kollektivt har rätt att företräda din verksamhet och de kan endast göra detta gemensamt.

Automatisera din bokföring med Dooer – Fota underlagen, resten sköter appen – Läs mer!

 

Regler gällande prokura

När du registerar din prokura kan du antingen göra det via Bolagsverkets hemsida direkt, alternativt skicka in skriftlig prokura i original eller som bestyrkt kopia. Endast en skriftlig prokura är giltig om du vill att prokuristen skall kunna företräda dig vid myndigheter och domstolar. Prokuristen har inte rättighet att överlåta egendom utan särskilt bemyndigande. Prokuran ger heller inte prokuristen rätten att upplåta eller inteckna i företagets fasta egendom eller tomträtt. Viktigt att notera är att en prokura kan även ges till en juridisk person.

Du kan inte göra några begränsningar i din prokura, som till exempel att den skall vara tidsbegränsad, att den bara skall gälla inköp av varor till din verksamhet eller att den bara skall gälla vissa bankärenden. Skulle du av någon anledning välja att återkalla din registrerade prokura är det väldigt enkelt. Det enda som krävs är att du som firmatecknare återkallar din prokura eller kollektivprokura hos Bolagsverket . Då är den inte längre giltig och den tidigare prokuristen har inte längre rätt att företräda din verksamhet.