Vad är en Punktskatt?

Punktskatt är en särskild skatt som tas ut på vissa varor och tjänster. Punktskatter, liksom övriga skatter, ger staten skatteinkomster, men har ofta införts av andra skäl än rent fiskala. Punktskatter används ofta för att styra konsumtionsbeteenden i en önskvärd riktning. Punktskatter på alkohol, energi och tobak är till för att minska konsumtionen av dessa varor.
Att fördyra konsumtionen genom att belägga produkterna med punktskatt leder till en lägre konsumtion. Punktskatter är således ett ekonomiskt styrmedel för att påverka konsumenternas beteende. Punktskatt på spel i form av lotteriskatt och totalisatorskatt och punktskatter på användning av bekämpningsmedel, flygskatt, reklamskatt och skatt på kemikalier är andra exempel på områden som punktbeskattas.

Punktskatter för dig som företagare

Som företagare är punktskatterna främst aktuella när du köper varor eller tjänster som är belagda med punktskatt. Energi, drivmedel, kemikalier och bekämpningsmedel, reklam, avfall samt flyg är även dessa belagda med denna. Skatterna ökar kostnaderna för inköpen av dessa varor eller tjänster. Punktskatter är för dig som företagare oftast skattemässigt avdragsgilla.
Punktskatter spelar även roll ur administrativt hänseende, eftersom de ska deklareras i särskild ordning. Om du t.ex. säljer reklam som ska beläggas med reklamskatt är du skyldig att registrera dig för denna verksamhet. Även om EU har enats om att punktskatt ska tas ut på vissa varor och tjänster men skattesatsen beslutar varje enskilt medlemsland om.
  • Punktskatter finns för vissa varor och tjänster för att staten vill styra konsumenternas beteende genom att göra det dyrare att konsumera berörda produkter och tjänster.
  • Punktskatter ger staten skatteintäkter och används för att finansiera statens utgifte.
  • Punktskatter ska deklareras i särskild ordning och du som säljare måste ansöka om registrering

Vilka typer av bränslen är belastade med punktskatt?

Punktskatter på energi tas ut enligt ”Lag (1994:1776) om skatt på energi” och avser elkraft, bränslen för motordrift och vissa bränslen för uppvärmning. De skattepliktiga bränslena är bensin, olja, gasol, naturgas, kol, koks och råtallolja. Även hushållsavfall som används för uppvärmning har punktskatt.

Jag har en fyndighet där jag tänker bryta naturgrus, hur hög är punktskatten?

Med naturgrus avses naturligt sorterade jordarter som består av sand, grus, sten och block. Om du ska använda naturgruset för eget bruk tas ingen punktskatt ut. Däremot ska du betala punktskatt om du säljer naturgruset vidare. Skatten är för närvarande 15 kr per ton.

Mitt företag sponsras med yrkeskläder som har sponsorns varumärke på arbetskläderna, ska vi betala reklamskatt?

Vid sponsring där exponering sker av sponsorns varumärke, logotyper på kläder och utrustning ska reklamskatt betalas. Reklamskatten är för närvarande 7,65% av beskattningsunderlaget. Beskattningsunderlaget utgörs av det marknadsvärde som i detta fall arbetskläderna bedöms ha.

Ska företag som driver nätcasinoverksamhet betala punktskatt?

För att driva nätcasino krävs från och med den 1 januari 2019 att anordnaren innehar en särskild spellicens. Samtliga företag som har en spellicens ska betala spelskatt. Spelskatt ska betalas på behållningen från spelet (insatser minus vinstutbetalningar). Spelskatten är från och med 2019 18%.

Jag jobbar som bloggare och influencer, ska jag betala reklamskatt?

Du ska inte betala reklamskatt när du som bloggare offentliggör reklam för varor och tjänster i din blogg, på sociala medier eller på webbsidor. Om du har fått produkter som du förväntas att använda eller bära är det en form av sponsring som reklamskatt ska betalas för.