Alla dokument som listar ekonomiska transaktioner kan betraktas som räkenskaper. Det kan vara kontoutdrag, bankbok eller den allra enklaste kassabok. Dock brukar ordet räkenskaper i affärssammanhang beskriva ett företags samlade bokföring och även bokslut med verksamhetsberättelse och andra ekonomiska handlingar som har ett ekonomiskt samband med firman.

  • Räkenskaper är ett samlingsbegrepp för ekonomiska dokument
  • I vardagligt tal är bokföring och räkenskaper samma sak
  • Bokslut är det sista ledet i ett företags räkenskaper
  • Grunden i alla räkenskaper består av verifikationer
  • Räkenskaper är ett register över affärshändelser och transaktioner
  • Deklarationen till Skattemyndigheten är ett sammandrag av räkenskaper
  • Årsredovisning och årsberättelser är också ett slags räkenskaper

Från ax till limpa

Är räkenskaperna i sin ordning, är en fråga som kontrollanter kan ställa en företagsledare. Då gäller det främst grundboken som måste föras kontinuerligt enligt gällande lagar. Den i sin tur grundar sig på löpande verifikationer som förs i kronologisk ordning. Därefter vidtar kontering där varje inkomst- och utgiftsslag blir fördelade.

Räkenskaper

Bokföringens grunder leder vidare till huvudboken som är uppdelad i konton för tillgångar och skulder samt till intäkter och kostnader. Varje transaktionsdetalj förs med lika summa i debet och kredit. Slutligen skall allt detta leda till att företagets ställning skall kunna avläsas vid vilken tidpunkt som helst.

Det gäller att räkna rätt

Alla som är skyldiga att föra räkenskaper i ordnad bokföring skall i slutänden visa upp företagets redovisning. För enskilda och enkla bolag, handels- och kommanditbolag, redovisningsskyldiga stiftelser med flera, blir det oftast bara Skattemyndigheten som blir den utomstående instans som får ta del av bokslutet i den årliga deklarationen.

För alla aktiebolag och ekonomiska föreningar samt för vissa stiftelser gäller att även alla aktieägare och medlemmar skall kunna se hur affärerna har gått under perioden eller räkenskapsåret. Särskilt aktiebolag redovisar en årsredovisning där årsberättelse och bokslut ingår. Detta gäller även ideella föreningar och organisationer.