Räntabilitet är ett mått på lönsamhet i ett företag – den berättar om företagets vinst i förhållande till verksamhetens kapital för att se om den är tillräckligt tillfredsställande. Med andra ord är räntabiliteten ett sätt att se företagets kapacitet att ge avkastning på dess kapital. Räntabiliteten är ett viktigt nyckeltal, eftersom den kan användas för att identifiera förbättringsområden, eller möjliggöra jämförelser med andra företag. Räntabiliteten kan appliceras på hela företaget, såväl som på enskilda projekt eller investeringar.

Det finns olika metoder för att beräkna räntabilitet. Den kan beräknas utifrån företagets totala kapital, sysselsatt kapital, det operativa kapitalet eller för det egna kapitalet i ett bolag. Det finns några olika modeller att räkna ut räntabiliteten, men i grund och botten ställer man resultatet i relation till den typ av kapital man vill åt. Oavsett vilken formel som används ingår alltid en resultatkomponent från resultaträkningen, och en kapitalkomponent från balansräkningen.

Olika typer av räntabilitet

RäntabilitetFöretagets räntabilitet kan räknas ut på flera sätt.

 • Räntabilitet på totalt kapital visar företagets kapital, uttryckt i procent av det totala kapitalet. I det totala kapitalet räknas såväl anläggningstillgångar som omsättningstillgångar in.
 • Räntabilitet på sysselsatt kapital visar lönsamheten i relation till lånat och eget kapital. Det sysselsatta kapitalet är de totala tillgångarna minus räntebärande skulder.
 • Räntabilitet på operativt kapital används för att se lönsamheten oberoende av finansiella tillgångar och företagets finansiering. Detta nyckeltal används för att jämföra lönsamheten mellan divisioner inom en och samma koncern. Operativt kapital är de totala tillgångarna, minus likvida medel, och räntebärande tillgångar, med avdrag för icke räntebärande skulder.
 • Räntabilitet på eget kapital avser avkastningen på det kapital ägarna har satsat i företaget. Svag räntabilitet är tio procent eller lägre, medan högre än tio procent anses vara god räntabilitet på eget kapital. Detta nyckeltal kan beräknas före eller efter skatt.
 • du Pont-modellen utvecklades av det amerikanska kemisk-tekniska företaget med samma namn, och fokuserar på sambandet mellan graden av effektivitet i företagets resursanvändning och omsättningen. Genom att använda modellen går det att få en bild av vad företaget måste göra för att öka lönsamheten: antingen höja vinstmarginalen eller öka kapitalomsättningshastigheten.    

Formler för att beräkna räntabilitet

För att få fram räntabilitets-procenten, så tar man vanligtvis rörelseresultatet och de finansiella intäkterna och delar det med valt kapital (se exemplen ovan). Vid operativt kapital och eget kapital, tar man inte med de finansiella intäkterna, utan dividerar endast resultatet med kapitalet. Den procentsats som framkommer, bör överstiga en viss gräns för att visa på lönsamhet.

Räntabilitet på totalt kapital = (rörelseresultat + finansiella intäkter) / totalt kapital

Räntabilitet på sysselsatt kapital = (rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital

Räntabilitet på operativt kapital = rörelseresultat / operativt kapital

Räntabilitet på eget kapital före skatt = resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital

du Pont-modellen: vinstmarginal x kapitalomsättningshastighet

Räntabiliteten på eget kapital anses t.ex. vara gynnsam om den överstiger 10%. Det totala kapitalet är det som avser anläggnings- och omsättningstillgångar, sysselsatt kapital visar på kapital som lånats ut. Räntabilitet på operativt kapital innebär avkastning på det som satsats i investeringar, och eget kapital avser det man själv har satsat i företaget.

Frågor och svar om räntabilitet

 • När används räntabiliteten?
  Det vanligaste är att beräkna räntabiliteten för att se hur lönsamheten i hela verksamheten ter sig. Dock finns det även andra anledningar till att använda sig av räntabilitet; för att jämföra olika divisioner inom koncerner, för att analysera företag inom samma bransch, samt för att applicera på särskilda investeringar och se över lönsamheten.
 • Hur fungerar DuPont-modellen?
  Istället för att enbart se hur vinsten står sig i förhållande till avkastningen, så är DuPont-modellen mer förklarande beträffande hur företaget använder resurser i relation till omsättning. DuPont-modellens formel är: Vinstmarginalen x omsättningshastighet på kapitalet = Räntabiliteten
  Många företag föredrar att använda sig av denna modell, då det anses som en större hjälp inför framtiden.
 • Hur kan räntabiliteten förbättras?
  Om räntabiliteten är låg, så finns det flera metoder för att förbättra den. Intäkterna kan öka genom att man säljer mer, priserna kan höjas eller så kan man vända sig till nya marknader. Även reducering av personalkostnader, administrationsarbete eller kundfordringar med mera, är några exempel på vad som kan göras.
 • Vad är skillnaden på räntabiliteten och andra nyckeltal?
  Vanliga nyckeltal för att mäta lönsamhet är vinstmarginal, likviditet, soliditet, rörelsemarginal m.fl. Dessa är ganska lika varandra men räntabiliteten ger samtidigt en idé om hur du kan förbättra din lönsamhet – särskilt om du tillämpar DuPont-formeln. Ofta används emellertid flera nyckeltal tillsammans för en grundligare ekonomisk analys.
 • Vilket samband har hävstångsformeln och räntabiliteten?
  Ett annat mått som används i samband med räntabilitet, är hävstångsformeln. Denna ger en djupare inblick i ekonomin och används för att räkna ut avkastningen på det egna kapitalet, utifrån det totala kapitalets avkastning, ränteskulder till långivare samt skuldsättningsgraden.Enkelt förklarat belyser den effekterna på den lönsamhet som olika finansieringsval innebär.

Sammanfattning

 • Räntabiliteten är ett viktigt lönsamhetsmått och nyckeltal för att beräkna företagets vinst i förhållande till avkastning och kapital.
 • Räntabilitet kan beräknas på totalt kapital, sysselsatt kapital, operativt kapital eller eget kapital.
 • Det finns alltså 4 modeller för att beräkna denna samt DuPont-modellen som istället ger en bild av hur företaget bör göra för att öka sin lönsamhet.