Vad är Räntabilitet?

Räntabilitet är ett mått på lönsamhet i ett företag – den berättar om företagets vinst i förhållande till verksamhetens kapital för att se om den är tillräckligt tillfredsställande. Med andra ord är räntabiliteten ett sätt att se företagets kapacitet att ge avkastning på dess kapital. Det är således ett viktigt nyckeltal och är direkt kopplat till avkastningen.
Det finns olika mått på hur man bedömer räntabiliteten. Denna kan beräknas utifrån företagets totala kapital, sysselsatt kapital, det operativa kapitalet eller för det egna kapitalet i ett bolag. Det finns några olika modeller att räkna ut räntabiliteten, men i grund och botten så ställer man resultatet i relation till den typ av kapital man vill åt.

De olika formlerna

För att få fram räntabilitets-procenten, så tar man vanligtvis rörelseresultatet och de finansiella intäkterna och delar det med valt kapital (se exemplen ovan). Vid operativt kapital och eget kapital, skippar man de finansiella intäkterna och dividerar endast resultatet med kapitalet. Den procent som framkommer, bör överstiga en viss gräns för att visa på lönsamhet.
Räntabiliteten på eget kapital anses t.ex. vara lukrativ om den överstiger 10%. Det totala kapitalet är det som avser anläggnings- och omsättningstillgångar, sysselsatt kapital visar på kapital som lånats ut. Räntabilitet på operativt kapital innebär avkastning på det som satsats i investeringar, och eget kapital avser det man själv har satsat i företaget.
  • Räntabiliteten är ett viktigt lönsamhetsmått och nyckeltal för att beräkna företagets vinst i förhållande till avkastning/kapital.
  • De olika kapitalen av intresse är: totalt kapital, sysselsatt kapital, operativt kapital och eget kapital.
  • Det finns alltså 4 modeller för att beräkna denna samt DuPont-modellen som istället ger en bild av hur företaget bör göra för att öka sin lönsamhet.

När används räntabiliteten?

Det vanligaste är att beräkna räntabiliteten för att se hur lönsamheten i hela verksamheten ter sig. Dock finns det även andra anledningar till att använda sig av räntabilitet; för att jämföra olika divisioner inom koncerner, för att analysera företag inom samma bransch, samt för att applicera på särskilda investeringar och se över lönsamheten.

Hur fungerar DuPont-modellen?

Istället för att enbart se hur vinsten står sig i förhållande till avkastningen, så är DuPont-modellen mer förklarande beträffande hur företaget använder resurser i relation till omsättning. DuPont-modellens formel är:

  • Vinstmarginalen x omsättningshastighet på kapitalet = Räntabiliteten

Många företag föredrar att använda sig av denna modell, då det anses som en större hjälp inför framtiden.

Hur kan räntabiliteten förbättras?

Om räntabiliteten är låg, så finns det flera metoder för att förbättra den. Intäkterna kan öka genom att man säljer mer, priserna kan höjas eller så kan man vända sig till nya marknader. Även reducering av personalkostnader, administrationsarbete eller kundfordringar med mera, är några exempel på vad som kan göras.

Vad är skillnaden på räntabiliteten och andra nyckeltal?

Vanliga nyckeltal för att mäta lönsamhet är vinstmarginal, likviditet, soliditet, rörelsemarginal m.fl. Dessa är ganska lika varandra men räntabiliteten ger samtidigt en idé om hur du kan förbättra din lönsamhet – särskilt om du tillämpar DuPont-formeln. Ofta används emellertid flera nyckeltal tillsammans för en grundligare ekonomisk analys.

Vilket samband har hävstångsformeln och räntabiliteten?

Ett annat mått som används i samband med räntabilitet, är hävstångsformeln. Denna ger en djupare inblick i ekonomin och används för att räkna ut avkastningen på det egna kapitalet, utifrån det totala kapitalets avkastning, ränteskulder till långivare samt skuldsättningsgraden.
Enkelt förklarat belyser den effekterna på den lönsamhet som olika finansieringsval innebär.