Räntefördelning innebär att man kan fördela resultatet av en verksamhet mellan inkomstslagen näringsverksamhet och inkomstslagen kapital. Därmed flyttar man en del av kapitalunderlaget mellan olika beskattningsgrupper vilket kan ge lägre skatt. Räntefördelning kan delas in i negativ och positiv fördelning beroende på om kapitalunderlaget är positivt eller negativt.

  • Fördela verksamhetens resultat mellan inkomstslagen näringsverksamhet och inkomstslagen kapital
  • Räntefördelning används både vid positiva och negativa kapitalunderlag
  • Räntefördelning kan delas upp i positiv och negativ räntefördelning
  • Positiv räntefördelning kan ge en lägre skatt
  • Negativ räntefördelning kan leda till både högre och lägre skatt
  • Positiv räntefördelning görs endast på kapital underlag som överstiger 50 000 kronor
  • Negativa räntefördelningar gör endast om det negativa kapitalunderlaget är större än 50 000 kronor

Vem använder räntefördelning?

RäntefördelningRäntefördelning gör av enskilda näringsidkare, svenska dödsbon samt de som är delägare i ett handelsbolag och redovisar resultat av näringsverksamhet. Då det gäller handelsbolag görs räntefördelningen separat för varje delägare. Reglerna för räntefördelning gäller både vid passiv och aktiv näringsverksamhet men inte för personer som är delägare i verksamheter utanför EES.

En förutsättning för räntefördelning är dock att verksamhetens resultat redovisas i Sverige. Den som är begränsat skattskyldig i Sverige behöver ett fast driftställe, en näringsfastighet eller en verksamhet i Sverige för att få utnyttja räntefördelning. Undantag kan göras för personer med ett fast driftställe i ett land som Sverige har ett skatteavtal med.

Fördelar och svagheter

Positiv räntefördelning innebär att man flyttar över en del av resultatet från verksamheten och istället beskattar det under kapital, vilket kan ge en betydligt lägre skatt. Syftet med det är att enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska vara jämställda ägare till fåmansföretag. Negativ räntefördelning hindrar näringsidkare från att dra av privata utgiftsräntor i näringsverksamheten.

Det här betyder dock inte att räntefördelning är fördelaktigt för alla. Det gäller att var observant på vilka avgifter och avdrag som påverkar en personligen, jobbskatteavdrag och låga egenavgifter kan till exempel göra en räntefördelning ofördelaktigt. Ålderspensionärer och de med sjukpenninggrundande inkomst till exempel har inte mycket nytta av räntefördelning.