Vad menas med Reavinst?

Reavinsten är med andra ord kapitalvinsten som erhålles när en tillgång som värdepapper, egendom och så vidare säljes. Reavinsten utgör då mellanskillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset. Därför är formeln också följande:

Reavinst = Inköpspriset – försäljningspriset

Reavinsten är skattepliktig och ligger för närvarande på 30%. Begreppet kallas då reavinstskatt, alternativt kapitalvinstskatt.

Det finns dock undantag då reavinstskatt inte ska betalas alls eller i sin helhet, såsom exempelvis vid privat bostadsförsäljning (då endast 22/30 av vinsten beskattas) eller om det istället skett en reaförlust, vilket i det senare fallet innebär att du kan kvitta reavinsten mot reaförlusten och få en lägre skatt att betala.

Kostnader och beräkningar

Reavinsten avser både försäljning och byten av tillgångar, oavsett om det rör sig om aktier eller fastigheter. Inkomster på hyra eller utdelningar i företaget omfattas således inte av reavinsten, eftersom tillgången fortfarande är kvar i ens ägo. Inte heller gåvor faller inom denna kategori, eftersom ersättning ej har betalats ut.
När man gör beräkningen på reavinsten måste man ta med alla kostnader man har haft för att anskaffa och sälja tillgången eller egendomen, vilka kan utgöra förbättringskostnader, courtageavgift, försäljningspris och anskaffningspris m.m. För aktier som införskaffats vid flera tillfällen, under en längre tid, kan genomsnittsmetoden eller schablonmetoden tillämpas för att räkna ut den slutliga reavinsten.
  • Reavinst eller kapitalvinst är tillgångarnas anskaffningspris minus försäljningspris, samt de omkostnader som tillkommit i samband med detta
  • Reavinsten används främst i samband med försäljning av fastigheter samt vid fonder och aktier och beskattas normalt med 30%
  • Har reaförlust uppstått istället, kan man kvitta vinst mot förlust vid beskattning och på så sätt gynnas skattemässigt

Hur fungerar uppskov av reavinstskatten?

När du gör uppskov av reavinstskatten innebär det att du väntar med att betala den till nästkommande år. Detta kan du som sålt privatbostäder göra, genom att du anmäler det till Skatteverket i samband med deklarationen. Istället betalar du 0,5% av reavinstskatten, vilket motsvarar schablonintäkten på själva uppskovsbeloppet.

Vad är reaförlust?

Som begreppet förmodligen antyder, innebär reaförlust motsatsen till reavinst, det vill säga om du gått med förlust då du sålt dina tillgångar. Det betyder att försäljningspriset inte uppgår till inköpspriset. Du kan dock kvitta en reaförlust på en reavinst i skattesammanhang men detta gäller enbart för samma tillgångstyp, dvs aktieförluster mot aktievinster och liknande.

Ser skatten likadan ut oberoende var man sålt aktierna?

Försäljning av aktier i ett ISK-konto eller en kapitalförsäkring kommer inte att reavinstbeskattas utan omfattas av en schablonbeskattning istället. Aktiebolag eller moderbolag som säljer sina aktier i dotterbolag beskattas heller inte, i de fall som de sålda aktierna anses vara näringsbetingade.

Är det någon skillnad på reavinst och kapitalvinst?

Nej, egentligen inte. Reavinsten är med andra ord ett gammalt begrepp som numera ersatts med kapitalvinst. Du kan i vissa sammanhang dock fortfarande höra ordet reavinst eller realisationsvinst som den kallas utan förkortningen. Den innebär samma skattesats och samma princip, dvs. vinsten som görs vid avyttrande av tillgången.

Vad innebär utomståenderegeln?

Vid utomståenderegeln då en utomstående person äger en viss del i ett fåmansföretag (minst 30%) och har rätt till utdelning, innebär det att skatt på kapitalvinst och utdelning bara blir 25%. Detta på grund av att det annars kan ge ett för högt skatteuttag, då kapitalinkomsterna har varit begränsade för den utomstående delägaren.