Vad menas med Reavinstskatt?

Reavinstskatt är en kapitalvinstskatt som tas ut vid försäljning av fast eller lös egendom, t.ex. fastighet, aktier, fonder, men under vissa förutsättningar även vid försäljning av smycken, konstverk, båtar, mynt, frimärken. Skattesatsen är 30%. Beskattningsunderlaget utgörs av försäljningsintäkten med avdrag för anskaffningskostnaden, i förekommande fall avdrag för värdehöjande reparations-/underhållsarbeten, samt försäljningsomkostnader. Beskattning sker i inkomstslaget Kapital.
Vinster understigande 50 000 kr vid försäljning av vanligt bohag inom hemmet ska inte beskattas. Vinster från försäljning av rena investeringsobjekt skall dock beskattas fullt ut. Även om vissa tillgångar är värdefulla innebär det inte med automatik att de ska kapitalvinstbeskattas, utan gränsdragningen mellan vad som anses vara föremål för personligt bruk kapitalplaceringsobjekt är det avgörande.

Reavinstskatt för företagare

Du som företagare följer ju regelverket för reavinstbeskattning som gäller för samtliga fysiska personer vad gäller dig som privatperson. De reavinster som uppstår i ditt bolag blir en skattepliktig vinst i ditt företag som ingår i företagets årliga beskattningsbara resultat, som beskattas med aktuell bolagsskattesats, f.n. 22%.
En viktig fråga för dig som företagare är beskattning vid försäljning av aktier i ditt bolag, oavsett om det handlar om generationsskifte eller försäljning till någon utanför närståendekretsen. Om ditt företag är ett s.k. fåmansföretag och om dina aktier anses som kvalificerade kommer du att beskattas i olika inkomstslag för din reavinst.
  • Reavinst beräknas som försäljningsintäkt med avdrag för anskaffningskostnad, i förekommande fall värdehöjande reparation- och underhållsarbeten, samt försäljningskostnader.
  • Reavinster beskattas för fysiska personer i inkomstslaget Kapital. Skattesatsen är 30%.
  • Reavinstskatt betalas inte av juridiska personer, utan de reavinster som uppstår ingår i det årliga beskattningsbara resultatet på vilket bolagsskatt tas ut.

Hur hög är reavinstskatten vid försäljning av bostadsfastighet?

Du ska deklarera försäljning av bostadsfastighet året efter det att fastigheten sålts. Reavinstskatten är 30%. Beskattning sker i inkomstslaget Kapital. Kvittning kan endast ske mot reaförlust vid försäljning av en annan bostadsfastighet, ej mot t.ex. ränteutgifter, reaförluster på aktier eller aktiefonder etc.

Kan jag skjuta upp reavinstskatt från försäljning av min bostadsrätt?

Om du uppfyller vissa villkor kan du erhålla uppskov med att betala reavinstskatt för din bostadsrättsförsäljning. För att du ska få uppskov krävs att du bott i den sålda bostadsrätten under minst ett år samt att du köpt en ny bostad som du nu bor i.

Hur stor blir reavinstskatten när jag säljer mitt fåmansföretag?

Den beskattningsbara kapitalvinsten beräknas som erhållen försäljningsintäkt med avdrag för anskaffningskostnaden och försäljningsomkostnader. Om du startade bolaget är anskaffningskostnaden detsamma som aktiekapitalet. Eftersom det är ett fåmansföretag kan beskattning komma att ske i olika inkomstslag (kapital respektive tjänst) med olika skattesatser.

Jag har ärvt en målning av Carl Larsson, blir det reavinstskatt om jag säljer den?

Om kapitalvinsten vid försäljningen av den målning du ärvt är större än 50 000 kr är du skyldig att betala reavinstskatt. Reavinstskatten uppgår till 30% av kapitalvinsten. Du ska deklarera försäljningen året efter försäljningen i anslutning till att du skickar in inkomstdeklaration.

Vad kostar det att få uppskov med att betala reavinst från bostadsförsäljning?

Du kan få uppskov med att betala reavinstskatt från din bostadsförsäljning om du uppfyller vissa villkor, t.ex. att du bott i bostaden som såldes samt skaffat en ny bostad, se
[Skatteverket:www.skatteverket.se]. Men du får betala en skatt på ca 0,5% av uppskovsbeloppet varje år.