Vad menas med Redovisning?

Med redovisning menas det sätt som ett företag ordnar sina ekonomiska transaktioner på. Syftet med redovisning är att det ska gå att se att exempelvis skatteregler följs och att det ska finnas tillräckligt med information som kan användas av t ex en bank som ska bedöma om ett företag ska få låna pengar eller inte.
Redovisning inkluderar t ex bokföring, budget, ekonomiska rapporter, bokslut, moms- och arbetsgivardeklarationer och den årliga inkomstdeklarationen. Redovisning delas upp i extern och intern redovisning. Med intern redovisning menas att information ges till de som arbetar inom företaget. Med extern redovisning menas att information ges till de som kallas för externa intressenter, t ex banker och aktieägare.

Varför måste företagare känna till vad redovisning är?

Den externa redovisningen är något som alla företag måste ha ordning på eftersom det krävs enligt flera lagar, t ex årsredovisningslagen och bokföringslagen. Alla företag måste följa god redovisningssed, vilket innebär att följa de lagar som finns för redovisning och de rekommendationer och den praxis som finns.
Redovisning är också viktigt för företag för att det ska ha möjlighet att kunna få ett lån från en bank. För att banken ska vara villig att låna ut pengar kommer den att vilja se både balans- och resultaträkning samt troligen också en årsredovisning. Förmodligen vill den även ha ytterligare rapporter, t ex budget och prognoser.
  • Redovisning är ett bredare begrepp än bokföring och inkluderar även att ett företag visar sina ekonomiska händelser i form av interna rapporter, budget, bokslut, årsredovisning och deklarationer.
  • Extern redovisning är reglerad i lag och krävs i alla företag även om mindre företag har lägre krav än större.
  • Med intern redovisning menas den rapportering som används inom företaget.

Måste alla företag redovisa?

Ja, alla företag måste känna till vad redovisning innebär och bokföra sina affärshändelser och redovisa dessa i ett bokslut varje år. Det är dock stora skillnader på redovisningen i ett litet företag och ett stort företag. För de större företagen finns t ex krav på en mer omfattande årsredovisning.

Vad måste finnas med i redovisningen?

Affärshändelser ska bokföras löpande, t ex om en faktura skickas eller ränta på ett banklån betalas. När räkenskapsåret är slut så ska ett bokslut göras så att det går att se vilket resultat företaget har och hur stora tillgångarna och skulderna är. I större företag krävs även en årsredovisning.

Vad är skillnaden på redovisning och bokföring?

Bokföring är endast ett moment inom redovisningen och betyder att registrera ett företags affärshändelser. Redovisning omfattar mycket mer än bokföring som t ex att göra en budget, en prognos, ett bokslut, en inkomstdeklaration eller en årsredovisning. Bokföring är dock, för det mesta, det som görs dagligen och i störst omfattning.

Kan vem som helst sköta redovisningen?

Ja, vem som helst kan sköta redovisningen i ett företag eftersom det inte finns något lagkrav på en speciell utbildning. För att kunna bokföra och redovisa årsbokslut o dyl. så krävs att rätt kunskaper finns hos utföraren och många företagare brukar ta hjälp av en redovisningsbyrå eller en anställd redovisningsekonom.

Hur länge måste redovisningen sparas?

Bokföring, bokslut, årsredovisningar och övrig sk. räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år. Åren räknas efter det kalenderår då ett räkenskapsår avslutats. Reglerna kring hur lång tid redovisningen måste sparas hittar du i bokföringslagen och där finns också information om vad som menas med räkenskapsinformation och på vilket sätt som den ska sparas.