Vad är en Redovisningsbyrå?

Redovisningsbyråer är företag som arbetar med redovisning vilket är ett bredare begrepp än bokföring. Detta arbete syftar till att organisera och hantera all dokumentation som rör en organisations ekonomiska information. En redovisningsbyrå arbetar inte bara med löpande bokföring utan även med årsredovisningar, bokslut och deklaration som ett företag måste genomföra.
Redovisningen som hanteras av en redovisningsbyrå ska kunna läsas av både interna och externa intressenter inom företaget. Internt på en redovisningsbyrå så arbetar redovisningskonsulter vilka hjälper företag och organisationer genom rådgivning och andra tjänster. Vissa redovisningsbyråer har även auktoriserade redovisningskonsulter (ARK) tillgängliga, vilka var sjätte år måste genomgå en kvalitetskontroll och löpande vidareutbilda sig.

Vikten av redovisningsbyråer för företag

Som företagare kan det ibland vara svårt att administrera allt som ska deklareras, bokföras, sammanställa ett bokslut etc. Det är inte alltid man som företagare vet hur allt detta genomförs på ett korrekt sätt. Därför kan det vara klokt att anlita en redovisningsbyrå som hanterar all dokumentation gällande företagets finansiella information.
Förutom detta så kan en redovisningsbyrå också ge rådgivning kring ekonomiska beslut. Genom att ha en god förståelse för den rapportering som en redovisningskonsult tar fram kring företaget så får man som företagare också en viss vägledning kring beslutsunderlag. Väljer man en auktoriserad redovisningskonsult så ingår också en godkänd ansvarsförsäkring om något skulle rapporteras felaktigt.
  • En redovisningsbyrå hjälper företag med deras redovisning. Detta innefattar bland annat löpande bokföring, bokslut, deklarationer och årsredovisning.
  • Internt på en redovisningsbyrå arbetar redovisningskonsulter, vilka kan ha en rådgivande roll och arbetar med all dokumentation som rör kundens ekonomiska information.
  • Anlitar man en redovisningsbyrå som har auktoriserade redovisningskonsulter så ingår en godkänd ansvarsförsäkring om en eventuell felaktighet uppstår.

Vad innebär god redovisningssed?

Allt arbete som genomförs inom en redovisningsbyrå måste följa så kallad god redovisningssed. Detta betyder att arbetet på en redovisningsbyrå ska följa redovisningslagar, redovisningsrekommendationer samt utföras med god praxis. De konsulter som arbetar på en redovisningsbyrå måste följa bokföringslagen, årsredovisningslagen samt Reko (Svensk standard för redovisningstjänster).

Är en revisor och en redovisningskonsult samma sak?

Det är lätt hänt att man blandar ihop redovisningskonsulter med revisorer, trots att de är helt skilda yrkesroller. En redovisningskonsult har en rådgivande roll gentemot sina kunder och arbetsuppgifterna är mycket bredare än vad en revisor gör, vilket är att granska ett arbete som redan blivit utfört.

Vad är en auktoriserad redovisningskonsult?

År 2006 valde Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) och branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR) att skapa titeln auktoriserad redovisningskonsult (ARK). Detta är en redovisningskonsult med en beprövad kvalitetsstämpel och måste löpande genomföra vidareutbildningar samt genomgå kvalitetskontroller inom sitt arbete vart sjätte år. En auktoriserad redovisningskonsult har också en godkänd ansvarsförsäkring.

Vad är syftet med att anlita en redovisningsbyrå?

En redovisningsbyrå hjälper företag att rapportera ekonomisk information på ett korrekt sätt, både vad gäller intern redovisning och extern redovisning. Genom att anlita en redovisningsbyrå som tar fram relevant information om företagets ekonomiska situation så kan de olika intressenterna ta del av information som behövs för olika beslutsfattanden.

Vilken redovisningsbyrå bör man anlita?

Idag finns det många redovisningsbyråer att anlita för sitt företag, men man bör utgå ifrån den hjälp och rådgivning man behöver samt hur stort ens företag är. Olika redovisningsbyråer är specialiserade inom olika områden och har erfarenhet från små, mellan eller stora företag. Man bör också välja mellan auktoriserade konsulter eller inte.