Regressrätt innebär att en person eller ett företag betalat av en skuld åt en gäldenär med rätten att återkräva skulden från gäldenären. Kravet är att den som lagt ut för skuldbeloppet ska ha varit lagligt tvingad att betala skulden. Den som har betalt skulden framställer sina krav mot gäldenären, mot vilken regress prövas.

Skulle gäldenären i fallet vägra att betala tillbaka skuldbeloppet som borgenären lagt ut kräver tillbaka, går fallet till domstol. Det finns en preskriptionstid vid regrässrättsfall på normalt tio år. Beroende på vilken typ av bolag det rör sig om (Handelsbolag, Aktiebolag etc.), finns det olika lagar gällande borgenärsansvaret för skulder och återbetalning.

Regressrätt inom företag

RegressrättBeroende på om det rör sig om ett handelsbolag eller ett aktiebolag skiljer sig ansvaret något åt. Inom handelsbolag har samtliga ägare ett så kallat solidariskt ansvar. Det innebär vidare att alla omfattas av samma skuldansvar inför betalningar. Inom aktiebolag är det den så kallade aktiebolagslagen som beskriver ägarnas förpliktelser vid olika situationer.

Skatteskulder är ett exempel på betalning som kan leda till regressrätt inom företag. Det är av stor vikt att allt som har att göra med företagets lån och finanser dokumenteras. Avtal i samband med till exempel gemensamma lån är viktiga inslag för att undvika interna konflikter baserade på ekonomiska grunder.

Regressrätt uppstår när till exempel en ägare betalar en skuld som alla bolagsägare krävs inför. Den som har betalt skulden har sedan rätten att kräva övriga gäldenärer på det utlagda beloppet. För att regressrätt ska uppstå gäller det att skulden uppkommit på ”laglig” väg. Det vill säga via avtal eller kontrakt där betalningsansvaret mellan parter framgår.

Frågor och svar om regressrätt

 • Vad är en gäldenär?
  Inom den juridiska världen används begreppet gäldenär om den person eller företag som har en skuld till en annan part. Det är överenskommelsen mellan gäldenär och borgenär som avgör vilket belopp gäldenären är skyldig att betala tillbaka. Gäldenären står alltså i direkt skuld till en borgenär.
 • Vad är en borgenär?
  Borgenär är motsatsen till gäldenär i juridiska och ekonomiska sammanhang. Det är den person eller företag som enligt lagligt avtal lånat ut pengar för att betala en skuld gäldenären har. För att borgenären ska ha regressrätt mot den ursprungliga gäldenären gäller att en laglig överenskommelse finns mellan parterna.
 • Vad innebär solidariskt ansvar?
  Inom till exempelvis handelsbolag har alla bolagets ägare ett gemensamt (solidariskt) ansvar för betalningar i företaget. Det innebär i praktiken att alla ägare har ett lika stort betalningsansvar när det kommer till en skuld. Betalar en av bolagsägarna mer än andra, uppstår regressrätt mot övriga ägare.
 • Kan pengar alltid krävas tillbaka när en skuld betalats?
  Regressrätt uppstår bara när en person är lagligt tvingad att betala någon annans skuld. För att ha rätten att kräva tillbaka summan efteråt kan antingen ett låneavtal skrivas eller att fordringen köps från borgenären (det sistnämnda är endast ett alternativ för företag).
 • Finns det preskriptionstid för regressrätt?
  Svensk regressrätt har normalt sett en preskriptionstid på tio år. Det gäller alltså för den som vill utnyttja sin regressrätt att göra det inom denna tidsram för att den inte ska förfalla. Beräkningen på de tio åren görs från det datum då en fordran på regressrätten blivit känd.

Regressrätt - Sammanfattning

 • Regressrätt innebär att den som har betalt en skuld åt någon annan kan återkräva summan av den som är betalningsskyldig.
 • För att rätten ska gälla måste den som gör återkravet faktiskt ha erlagt betalning.
 • Preskriptionstiden vid regress är i normalfallet tio år.
 • När ett företag har skulder skiljer bestämmelserna om regress åt mellan olika bolagsformer.