Restvärde är det värde som finns kvar av en investering när den är avskriven och den ekonomiska livslängden är slut. I redovisningstermer är det bokförda restvärde det värde en tillgång har i balansräkningen efter avskrivningar. När man kalkylerar investeringar är restvärdet det belopp man räknar med att få ut för investeringsobjektet när det är avskrivet.

Restvärde

Vid en investeringsbedömning används termen restvärde för den betalning som kan uppkomma vid investeringens slutpunkt. Till exempel kan investeringsobjektet kanske säljas som begagnad utrustning eller så kan det ha ett visst skrotvärde. Restvärdet kan också vara negativt om till exempel skrotning kostar mer än skrotvärdet.

Inom investeringskalkylering är restvärde ett begrepp som används särskilt ofta. Ett restvärde är det värde en investering har kvar då livslängden för investeringen är slut. Ägaren får då ett restvärde i och med att tillgången säljs och detta restvärde räknas om till ett värde i nuvarande termer när investeringen estimeras.

  • Restvärde är det värde som finns kvar när en investering är avskriven
  • Termen restvärde används ofta inom redovisning och bedömning av investeringar
  • Det är vanligt att man talar om bilens restvärde vid försäljning av en begagnad bil
  • Restvärdet är oftast positivt men inte alltid
  • Ett negativt restvärde kan uppstå om det finns kostnader i samband med avskrivning
  • Ett exempel på negativt restvärde är att skrotningen kostar mer än bilens skrotvärde
  • Ett negativt restvärde kan också innebära att företaget behöver sanera byggnader och mark

Restvärdet för bilar

Vid en bilkrock innebär restvärdet det värde som återstoden av bilen har omedelbart efter krocken. Om bilen inte totalförstörs kan ett visst värde finnas kvar även efter skadan, t,ex. skrotvärdet av metallen eller delar av bilen. Bilen har då ett restvärde, vilket utgör grunden för beräkning av ersättningen om skadan anmäls och ersätts av bilförsäkringen.

Till exempel så kan man ta ett billån med restvärde. Det innebär liknande villkor som för privatlån förutom att istället för att amortera på hela bilens värde amorterar man baserat på vad långivaren förväntar sig att bilen kommer vara värd efter en bestämd tidsperiod, när man vill byta in den mot en ny bil.

En amorteringsplan utarbetas så att motsvarande summa av lånet finns kvar efter en bestämd tidsperiod, detta kallas då restvärde. När lånet expirerar kvittar man bilens restvärde mot den låneskuld som finns kvar. På så sätt kan man byta bilen mot en ny efter kort tid utan att betala höga amorteringskostnader varje månad.

Restvärde inom investeringsberäkning

För att bedöma en investerings förväntade lönsamhet görs en investeringskalkyl. Det finns många olika sätt att beräkna investeringen. En av de grundläggande faktorerna som då måste tas med i beräkningarna är restvärdet när tiden för investeringen upphör. Det är viktigt att veta om det kommer finnas något restvärde.

Byggnader kan till exempel ha ett relativt högt restvärde om deras placering är fördelaktig och de går att använda till alternativa användningsområden. Restvärdet kan också vara negativt, t.ex. ifall det behövs saneras efter en produktion eller verksamhet, exempelvis bilskrotning. Om investeringens livslängd är 10 år eller mer har restvärdet ofta liten betydelse (gäller inte fastigheter).

Restvärdet är därav viktigt att beräkna för en rad olika ekonomiska beslut, så som mindre investeringar, en bil, och större investeringar, byggnader. Det är även en viktig term inom redovisning. Det gäller att beräkna inte bara positiva restvärden men även potentiella negativa restvärden måste tas med i kalkylen.