Vad en resultatrapport är kan tyckas självklart, det hörs väl på namnet? Ja, det handlar, som det låter, om information om ett företags resultat. Precis som när det gäller många andra ekonomiska termer är dock betydelsen ganska specifik. Här kommer vi att lista vad som gäller!

  • Resultatrapporten ligger till grund för viktiga uträkningar, till exempel resultaträkningen
  • En resultatrapport ger information om resultat i relation till budget och förväntningar
  • Ett företags resultat kan bedömas utifrån flera olika mått som alla finns i rapporten
  • En resultatrapport brukar se ut på ett visst sätt
  • Rapporten är ett hjälpmedel som gör det lättare att fatta rätt beslut
  • Grunden i en resultatrapport är fakta i form av siffror – inte tyckande
  • Materialet till rapporten finns i företagets redovisning

Hur och varför gör man en resultatrapport?

Resultatrapport

Tillförlitlig information om hur bra företaget går är grundläggande vid beslutsfattning. En resultatrapport kan begäras in för en viss tidsperiod och måste inte vara kopplad till ett speciellt bokföringsår, även om den ofta är det. Ibland vill man kunna göra jämförelser utifrån en rapport som sträcker sig långt bakåt i tiden.

Underlaget till resultatrapporten finns i företagets bokföring. Det brukar vara möjligt att dra slutsatser om bland annat omsättning, bruttovinst och resultat i förhållande till budget utifrån en resultatrapport. Ofta är resultatrapporter uppställda i kontonummerordning – det handlar inte om en beskrivning i fri text utan rapporten ska innehålla relevanta data.

Vad är skillnaden mellan resultatrapport och resultaträkning?

En resultatrapport kan sägas vara den information som ligger till grund för ett företags resultaträkning. Resultaträkningen är i sin tur en mycket viktig del i ett bolags årsredovisning och hur den ska se ut är reglerat enligt lag. Man ska kunna granska resultatrapporten för att följa upp resultaträkningen.

En resultaträkning används på ett mer specifikt sätt än resultatrapporten. Termerna resultatrapport och resultaträkning blandas ofta ihop. Förhoppnings har vi klargjort skillnaden mellan de två begreppen i detta inlägg. En resultatrapport används ofta tillsammans med en balansrapport för att ge en tydlig bild av ett företags ekonomiska situation.