Att ha ett eget företag är en dröm för många människor, men att ha ett eget företag innebär även att du som ägare måste sätta dig in i en hel del nya administrativa saker. Exempelvis är det extremt viktigt att de ekonomiska händelserna rapporteras och dokumenteras rätt för att myndigheter som Skatteverket och Bolagsverket samt fler skall kunna garantera att bokföringen görs korrekt. Att lära sig bokföring och ekonomisk hantering tar sin lilla tid och därför föredrar många att anställa en revisor vars uppgifter är att göra en revision av företaget eller bolaget. Kort och gott så skall en revisor informera om hur de ekonomiska förhållandena i företaget ligger till. Exempelvis kvalitetssäkrar revisorn att bokföringen är korrekt utförd och att företaget sköter sin ekonomi. Istället för att ha en hel ekonomiavdelning räcker det att endast ha en person som utför de ekonomiska bitarna på företaget.

Utbildning och auktorisation hos en revisor

RevisorFör att en person skall kunna kalla sig auktoriserad och utbildad revisor behöver de ha gått en ekonomi kandidatexamen som är på 180 högskolepoäng (120 poäng i det gamla systemet) samt ha gjort en tre års kvalificerad praktik. Det är även ett måste att ha en revisorsexamen hos RN som är en förkortning på Revisorsnämnden. Det är den nämnd som ansvarar för att både auktorisera revisorer samt registrera revisionsbolag. Alla de revisorer som fått en titel som utbildad och auktoriserad har sina så kallade arbetstitlar skyddade enligt revisorslagen (2001:883).

Ungefär vart femte år ser RN till att granska de olika förutsättningarna för varje godkänd revisor. Detta är för att man skall kunna vara säker på att alla revisorer håller samma höga kvalité. År 2013 togs det bort att revisorer med revisorsexamen kunde bli utsedd till godkänd revisor vilket gör att personer med examen numera benämns som auktoriserad revisor. De personer som har blivit godkända av RN utan revisorsexamen innan lagändringen kallas numera godkänd revisor, det gör det lättare att hålla koll på vilka revisorer som har en examen i bagaget.

Krav på revisor

Det är inte alla företag och bolag som behöver ha en revisor och detta bedöms utefter företagets storlek samt vilken verksamhet som bedrivs. Till exempel spelar det roll vilken företagsform företaget har. År 2010 valde man att ta bort lagen om revisorsplikt för mindre aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag i Sverige. Det gör att dessa företagsformer numera själva kan välja om de vill ha en revisor eller inte. Dock måste företaget i sig uppfylla två av tre krav för att ”slippa ha en revisor”.

Bolaget måste ha en nettoomsättning under 3 miljoner kronor eller ha max 1,5 miljon i balansomslutning samt högst tre anställda. Uppfyller de två av dessa krav behöver man inte skicka in någon revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen som skickas till Bolagsverket. När det kommer till större handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag är det fortfarande krav på att det måste finnas en auktoriserad eller godkänd revisor. För de som bedriver ideella – och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar är det också fortfarande krav på revisor.