Rörelsekapital är det kapital som ett företag behöver för att hålla igång sitt företag rullande. Utan rörelsekapital skulle de inte kunna betala ut löner, betala fakturor och så vidare. Beroende på företagets verksamhet kan man räkna ut rörelsekapitalet på olika sätt. Det beror på om företaget är ett handelsföretag, industriföretag eller tjänsteföretag.

I redovisningstermer är alltså rörelsekapital det som framkommer när man räknar omsättningstillgångarna minus kortfristiga skulder. Ett annat sätt är att man exkluderar företagets eget kapital, alltså det kapital som inte kommer från att sälja tjänster eller produkter. Då räknar man alltså inte in kapital som kommer från aktieägare, investeringar utifrån eller privat kapital.

Att ha tillräckligt med rörelsekapital är viktigt, speciellt i början eftersom det är detta kapital som bär företaget under uppstarten. Utan rörelsekapital kan inte företaget expandera, lägga pengar på marknadsföring eller betala sina underleverantörer. Man brukar säga att rörelsekapital kan visa ett företags hälsa på kort sikt.

  • Rörelsekapital räknas fram genom att dra av kortfristiga skulder från utestående fodringar
  • Är ett mått på företagets hälsa kortsiktigt sett
  • Kan räknas fram olika beroende på företagets verksamhet
  • Siffror från en årsredovisning kan användas för att räkna ut rörelsekapital
  • Utan rörelsekapital kan ett företag gå under, trots en fantastisk företagsidé
  • Är ett kapital som, beroende på verksamhet, kan vara utsatt för stora risker
  • Går att dopa ens rörelsekapital för att kortsiktigt förbättra det

Sårbart kapital för ett företag

RörelsekapitalRörelsekapital är det kapital hos ett företag som kan bära upp stora risker beroende på företag. Om ett företag har producerat en massa produkter som ska levereras till ett annat företag som i sin tur går i konkurs kan rörelsekapitalet påverkas negativt. Vi tar ett exempel:

Vi tänker oss ett företag som har producerat en massa hörlurar till ett mobilföretag. När alla hörlurar har producerats och skickats till mobilföretaget går mobilföretaget i konkurs och kan inte betala för hörlurarna. Kvar blir då hörlursföretaget med en stor produktion som de inte har fått pengar för.

Om ett företag inte har ett starkt rörelsekapital i en sådan här situation finns det stor risk att det går under eller samlar på sig en stor skuld. Ett företag i den här situationen kan då be om ett lån från en bank för att täcka upp förlusten.

Kortsiktiga alternativ för att höja rörelsekapitalet

Om man vill förbättra kassaflödet och viktiga nyckeltal kan man dopa sitt rörelsekapital. Det man gör då är att man väntar med att betala fakturor en kort tid innan bokslut. Man kan också försöka få ens kunder att betala de utskickade fakturorna tidigare om det är möjligt.

Att dopa sitt rörelsekapital är bara en temporär lösning och är något som aktiebolag eller andra företagsformer gör innan bokslutet för att få så positiva nyckeltal i årsredovisningen som möjligt. Om det går kan man även försöka att leverera produkter eller tjänster tidigare än beräknat för att få in kapital genom kundfordringar.

De negativa konsekvenserna av att dopa sitt rörelsekapital är att man kan råka ut för dröjsmålsräntor och minskat förtroende hos sina leverantörer om man dröjer med att betala fakturor så sent som möjligt. Att leverera tjänster och produkter för tidigt är heller inte uppskattat av alla.