Röstlängd utgör en förteckning över personer som har rätt att rösta i ett val. Röstlängden upprättas inför allmänna val, det vill säga val till riksdag, landsting och kommun, men också inför organisationers val, så som aktiebolags bolagsstämmor, bostadsrättsföreningars årsmöten eller möten i politiska partier och sammanslutningar.

  • Röstlängd utgör en lista av privatpersoner som är berättigade att rösta i ett val
  • Röstlängd tas fram 30 dagar före svenskt val till riksdag, landsting och kommun
  • Röstlängd skapas även vid andra val, så som på stämmor i aktiebolag
  • Vid bolags- eller årsstämma skapas röstlängd med de aktieägare som deltog på stämman
  • I aktiebolags röstlängd ska även framgå ur många aktier och röster varje deltagande aktieägare företrädde
  • Röstlängd vid aktiebolags stämma ska finnas med i protokollet över stämman
  • Även andra sammanslutningar, så som bostadsrättsföreningar, kan upprätta röstlängder över medlemmarna

Röstlängd vid allmänna val

Röstlängd

Inför allmänna val, det vill säga val till riksdagen, landstinget och kommunen samt kyrkoval, upprättas röstlängder med en förteckning över de medborgare som uppfyller kraven för att få rösta i valet. Röstlängden upprättas 30 dagar före valdagen och alla som finns med på den får ett röstkort.
Ett röstkort ger medborgarna rätt att lägga en röst i respektive val. De flesta svenska medborgare upptas automatiskt på röstlängden men utlandssvenskar, det vill säga svenskar som är bosatta utomlands, samt svenskar som samtidigt är medborgare i ett annat EU-land måste anmäla sig till röstlängden.

Röstlängd vid stämma i aktiebolag

Till skillnad från röstlängder vid val som upprättas i god tid före valet, ska röstlängden i det här fallet upprättas på själva bolags- eller årsstämman. Längden ska innehålla en förteckning över de aktieägare som deltog på mötet, deras aktieinnehav och hur många röster de har.

På röstlängden ska även aktieägares eventuella ombud anges. Det är bolags- eller årsstämmans ordförande som är ansvarig för att upprätta röstlängden och stämman ska godkänna den. Röstlängden ska därefter föras in i protokollet från stämman. Röstlängden gäller sedan fram till dess att stämman ändrar den.