Ett företags samkostnader kan benämnas på olika sätt. Gemensamma kostnader är ett exempel, indirekta kostnader är ett annat. I grund och botten handlar det dock om de kostnader som inte beror på om en produkt tillverkas eller inte. Det rör sig således om kostnader som alltid kommer finnas i företaget, oavsett om produktion eller inte sker.

De olika samkostnaderna rör alltid basen i företaget, såsom administration, datasystem och i viss mån även lokalhyra om lokalen inte har direkt anknytning till produktion eller lager. Många gånger talar man också om indirekta kostnader som samkostnader, men ibland kan samkostnaderna vara av lite mer kortsiktig natur än de indirekta kostnaderna.Samkostnad

När är samkostnader relevant i företaget?

Ordet samkostnader har framför allt stor betydelse inom bidragskalkylering och självkostnadskalkylering där man delar upp särintäkter och särkostnader (kostnader relaterade till produkten) och hittar en mellanskillnad som talar om lönsamheten och täckningsbidraget. Det är detta täckningsbidrag som tjänar till att täcka samkostnaderna i företaget.

Vanligtvis vill ett företag ha så stort täckningsbidrag som möjligt för att kunna finansiera alla samkostnader och dessutom gå med vinst eftersom täckningsbidraget också ska täcka vinsten. Ju mer samkostnader man har desto större TB (täckningsbidrag) krävs. Ibland kan man få tumma lite på samkostnaderna, men i regel är det alltid särkostnaderna som måste justeras.

Frågor och svar om samkostnader

 • Ska man aldrig ta hänsyn till samkostnaderna när man fattar beslut?
  Normalt inte. Det är särkostnaderna som påverkar lönsamheten eftersom ett företag i alla fall måste ha en fungerande administration, datasystem och sitta i en lokal. Förvisso kan man titta på billigare datasystem och en billigare lokal, men beslutsunderlaget i stort innefattas inte av samkostnader.
 • Hur ingår samkostnader i bidragskalkylering?
  De ingår egentligen inte. Det är särkostnaderna som dras ifrån särintäkterna för att få ett täckningsbidrag som ger en hint om lönsamheten. Det är dock viktigt att få ett täckningsbidrag som täcker samkostnaderna och samtidigt vinsten i företaget. Företagets gemensamma kostnader måste ju finansieras och det sker genom detta.
 • Ska de indirekta (gemensamma) kostnaderna fördelas på kostnadsbärare?
  Ja, precis som de rörliga särkostnaderna som ofta förändras med tiden, bör även de fasta, gemensamma kostnaderna delas upp på ett rättvist sätt med fördelningsnycklar – vilket sker när man upprättar självkostnadskalkyler. Det finns kategorier de oftast faller inom.

   • Materialomkostnader
   • Administrationsomkostnader
   • Tillverkningsomkostnader
   • Försäljningsomkostnader
 • Hur skiljer sig en indirekt kostnad från samkostnader?
  I grova drag är det desamma, men om man talar om indirekta kostnader så innefattar det en mer ingående förklaring. De indirekta kostnaderna är viktiga inom självkostnadskalkyl, där de fördelas på kostnadsbärare och benämns som omkostnader. Det kan verka lite förvirrande men i regel är indirekta kostnader mer fördjupat.
 • Finns det tillfällen när samkostnader eller fasta kostnader kan förändras?
  Ja ibland kan även samkostnaderna förändras. Det kan t.ex. gälla när ett företag ska flytta sin lokal eller skaffa mer personal som inte tvunget har med produktionen att göra. Kanske vill man anställa ny ekonomi- eller administrationspersonal, tecka nya försäkringar o.s.v.

Samkostnader - Sammanfattning

 • Samkostnaderna är de gemensamma kostnaderna eller resurserna med ett annat ord som inte relaterar till produktion utan handlar om de kostnader företaget har oberoende av tillverkning
 • Samkostnaderna tas upp i bidragskalkylering eftersom täckningsbidraget (skillnaden mellan särintäkter och särkostnader) ska täcka de gemensamma kostnaderna
 • Vanligtvis bryr man sig inte om samkostnaderna när man tar beslut om handlingsalternativ