Samtyckesförbehåll är en beteckning som står för vilka möjligheter aktiebolaget i fråga har har att vägra till samtycke. Vad detta innebär är att bolagsstämman måste ge sitt godkännande innan en aktie får överlåtas. Detta förbehåll finns för att begränsa rätten till att fritt överlåta aktier.

  • Samtyckesförbehåll – står för vilka möjligheter aktiebolaget i fråga har har att vägra till samtycke
  • Bolagsstämman måste i dessa fall ge sitt godkännande innan en aktie får överlåtas
  • Detta förbehåll finns för att begränsa rätten till att fritt överlåta aktier
  • Förbehållet gäller vid exempelvis köp, gåva eller byte av aktier
  • Tre olika typer av begränsningar för överlåtelse kan införas i bolagsordningen
  • Samtyckesförbehåll, förköpsförbehåll och hembudsförbehåll är de samtyckesförbehåll man kan välja
  • Begränsningarna är obligatoriska och kan inte förändras genom reglering i bolagsordningen.

Hur ansöker man om samtyckesförbehåll?

SamtyckesförbehållOm man vill införa samtyckesförbehåll då man bildar bolaget, är detta mycket enkelt i och med att det bara är att skicka med tillsammans med anmälan till Bolagsverket. Detta kan också läggas till vid ett senare skede, men är lite mer komplicerat då detta kräver att minst 2/3 av bolagsstämmans röster är eniga om detta.

Det är också möjligt att begränsa överlåtbarheten på aktierna genom ett så kallat aktieägaravtal. Detta avtal erbjuder en större frihet och en möjlighet till mer individuella beslut än vad som redan är bestämt i bolagsordningen eftersom att gränsen för vad som kan ingå i avtalet motsvarar de allmänna reglerna för avtalsfriheten.

Exempel på samtyckesförbehåll

Om man har som avser att överlåta en aktie till en annan, så måste en skriftlig anmälan skickas till bolagsstyrelsen där man begär om samtycke till överlåtelsen. All information gällande överlåtelsen ska finnas med i ansökan och ska sedan prövas av styrelsen som i sin tur tar beslutet.

Samtycke kan bara ges för den del som ansökan avser och alla villkor gällande överlåtelsen måste också finnas med skriftligt i ansökan. Bolaget måste därefter lämna sitt beslut senast två månader efter att ansökan har inkommit. De aktier som blivit beslutade att överlåtas ska bli utbetalade senaste en månad från att beslutet om överlåtelsen fattats.