Särkostnader är en kategori kostnader orsakade av en viss produkt som valts att tillverkas/införas. Det handlar inte enbart om rörliga kostnader som till exempel anställdas lön eller materialkostnad utan kan relatera till en hel produktionslinje. Det kan med andra ord röra sig om allt från specifika kostnader för produkttillverkningen till ombyggnationer av lokaler.

Den här typen av kostnader uppstår på ett naturligt sätt som följd av att företaget väljer att tillverka en produkt. Kostnaderna kan hänföras direkt till ett visst kalkylobjekt så som en produkt, ett produktsortiment eller en hel fabrik. Motsatsen till särkostnader är samkostnader, vilka till skillnad från de förstnämnda är oberoende av om tillverkning sker eller inte.

Särkostnader för företag

När företag står inför valet av att börja tillverka en ny produkt beräknas olika aspekter för att se till hur lönsam tillverkningen skulle vara. Särskostnader är således de kostnader som uppstår för företag vid en tillverkning och skulle alltså annars inte existera. De är med andra ord helt unika för den eventuella produkten.

Bidragskalkylering är en del av produktkalkylering och kan med fördel användas av företag för att beräkna lönsamheten av en ny produkt under bestämda förutsättningar. Det behövs fastställas särinktäkt, särkostnad samt beräkna täckningsbidrag för att bidragskalkylera. Täckningsbidraget kan sedan jämföras med produktens samkostnader samt företagets bestämda krav när det kommer till lönsamheten.

Frågor och svar om särkostnad

 • Vad är ett kalkylobjekt?
  Det är den aspekt som är i fokus när en kalkyl görs, vanligast den produkt företag funderar på att tillföra verksamheten med. För att se till produktens lönsamhet görs beräkningar för objektet i fråga i en anpassad kalkyl som tar upp exempelvis särkostnader som uppstår vid valet att tillverka produkten.
 • Hur fungerar särkostnader i praktiken?
  Låt säga att en restaurang har fått tillåtelse att öppna en glasskiosk på ett torg. Bidragskalkylering används för att beräkna glasskioskens lönsamhet. Särkostnader är i detta fall den kostnad kommunen tar för att driva samt hyra torgplatsen, inredning samt utrustning, de anställdas löner samt alla direkta inköp till kiosken (glass, tillbehör etc.).
 • Vad har täckningsbidrag gemensamt med särkostnader?
  Täckningsbidraget är de samlade intäkterna från en viss produkt eller projekt som valts att starta upp eller tillverka, minus de direkta särkostnaderna. Syftet är att TB ska vara en del av det som täcker företagets totala samkostnader och även bidra till vinsten.
 • Finns det rörliga särkostnader?
  Svar Ja, men viktigt att känna till är att ett företags särkostnader inte bara består av rörliga, direkta kostnader utan även mer omfattande kostnader. Om ett företag behöver bygga om en lokal för att kunna genomföra ett nytt projekt eller kanske införa en ny produktionslinje tillkommer även den typ av kostnad.
 • Vad är en bidragskalkyl?
  Det är en kalkyl som i företagsekonomiska termer beskriver beräkningen av nyckeltal samt täckningsbidrag med syftet att se till en produkts (kan även vara till exempel avdelning eller säljdistrikt) lönsamhet. Särkostnader och rörliga kostnader som är kopplade till kalkylobjektet är det enda som bidragskalkylen tar hänsyn till.

Särkostnad - Sammanfattning

 • Särkostnader är en kategori kostnader som uppstår i direkt koppling med ett visst beslut rörande volymökning inom företag.
 • Inom företag orsakas särkostnader i direkt följd av att beslut tas om att en produkt ska införas.
 • Det är kostnader som annars inte skulle ha uppstått.
 • Motsatsen är samkostnader som istället är oberoende av om produkten tillverkas/införs eller inte.