Särskild löneskatt på förvärvsinkomster, så kallad SLF, ska betalas in till Skatteverket på olika ersättningar för arbete. Detta rör de personer som har fyllt 65 aktuellt år. Då ska det betalas 6,15 procent skatt. Vissa försäkringsföretag samt arbetsgivare som sätter av till vinstandelsstiftelse ska också betala särskild löneskatt, men då 24,26 procent.

  • Särskild löneskatt på förvärvsinkomster betalas till Skatteverket
  • Det gäller personer som inkomståret fått lön och som fyllt 65 år
  • Skatten för de som är 65+ är 6,15 procent
  • Arbetsgivaren ska också betala ålderspensionsavgift på 10,21 procent
  • Undantaget är om den som får lön är 80+
  • Det finns ytterligare skatter, men där är avgifterna 24,26 procent
  • Dessa skatter gäller dem som inte har rätt till socialavgifter

Det vanligaste kring särskild löneskatt på förvärvsinkomster

Särskild löneskatt på förvärvsinkomsterEn tanke med särskild löneskatt är att all ersättning för arbete och alla intäkter från näringsverksamhet ska betala socialavgifter alternativt någon annan skatt. När det gäller till exempel sjukpenning och ålderspension, ger de redan förmåner från socialförsäkringen. Andra inkomster är inte grundande för förmåner och då ska i stället en särskild löneskatt betalas.

De ersättningarna är alltså inte pensionsgrundande och inte heller grund för arbetsgivaravgifter. SLF betalas på ersättning för arbete som personer fyllda 65 aktuellt år har fått. Skatten är 6,15 procent. Den som betalar denna skatt ska också normalt betala ålderspensionsavgift, 10,21 procent, men inte om den som fått lön är 80 år eller äldre.

Mer om särskild löneskatt på förvärvsinkomster

Arbetsgivare som ger ut ersättningar med anledning av avtalsförsäkringar ska betala SLF, då 24,26 procent. Avtalsförsäkringar är försäkringar med bas i kollektivavtal, exempelvis avgångsbidragsförsäkring. Avgångsbidrag får en person som fyllt 40 och som blir uppsagd med anledning av arbetsbrist. Detta är alltså inte det samma som avgångsvederlag.

Samma skatt, det vill säga 24,26 procent, betalas också om arbetsgivare betalar exempelvis viss avtalsgruppsjukförsäkring om ersättningen kompletterar sjuk- eller aktivitetsersättning. Samma sak gäller vissa försäkringar där förmånstagaren får olika former av ersättning för inkomstförlust i framtiden. Skatteverket har information om alla detaljer angående denna form av särskild löneskatt.