Särskild löneskatt finns i två olika varianter: särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF). Detta är en skatt som ersätter egenavgift eller arbetsgivaravgift, och den är statlig. Särskild löneskatt som ska betalas på pensionskostnader ska ligga på 24,26% av skatteunderlaget.

Särskild löneskatt på pensionskostnader

  • Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) är en av två varianter på särskild löneskatt
  • SLP är statlig och ersätter egen- och arbetsgivaravgift
  • 24,26 % av pensionskostnaden ska betalas av personer med tjänstepension
  • Enskilda näringsidkare och dödsbon betalar ut SLP
  • SLP kan också betalas ut till anställda
  • Det finns även andra former av särskild löneskatt
  • SLP regleras i inkomstskattelagen och skatteverket handlägger dessa ärenden

Vem betalar SLP?

Det är enskilda näringsidkare och även dödsbon som betalar ut särskild löneskatt på pensionskostnader, SLP. De ska ha inkomst av näringsverksamhet som är aktiv. De ska också ha fyllt 65 år vid årets början alternativt ha intäkter från passiv näringsverksamhet. De kan också ha erhållit specifika försäkringsersättningar.

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) kan även betalas ut till de som har en anställning hos en näringsidkare, till exempel om en pensionsförsäkring blir köpt. Om en enskild näringsidkare gör ett pensionsavdrag i inkomstdeklarationen ska SLP betalas. Skattesatsen är i alla dessa ovanstående fall 24,26 procent.

Bakgrunden till SLP

En grundtanke med särskild löneskatt för pensionskostnader är att all ersättning av arbete och alla intäkter av företagande ska beskattas med socialavgifter eller liknande. För inkomster där personen redan har rättighet till sociala förmåner, som till exempel ålderspension och sjukpenning, skulle arbetsgivar- och egenavgifter betalas.

För inkomster som inte innebär förmåner, fattades därför beslut om att arbetsgivaren skulle betala särskild löneskatt i stället. Ersättningen är inte pensionsgrundande och inte heller något underlag för arbetsgivaravgifter. Skatteverket svara på fler frågor om särskild löneskatt på pensionskostnader, som finns att läsa i inkomstskattelagen.