Kan ha många olika innebörder men i företags- förenings- och organisationsstruktur gäller det var de bor. Dessa är i lagens mening juridiska personer som i likhet med fysiska (människor) har något som de kallar bostadsadress. Ett bolags fysiska adress är där de bedriver verksamhet men kan även vara där styrelsen finns. För bolag eller förening räcker det att precisera den kommun som gäller. Själva adressen är en förlängning som visserligen framgår men som inte nedskrivs i bolagsordning eller stadgar. En privatperson har en folkbokföringsadress – bolag, föreningar och organisationer har sitt säte. Det kallas även hemvist vilket ord även gäller för vanligt folk såvida de inte är hemlösa, vilket bolag inte kan vara. I bolagsbildning beslutas på den stämma då bolaget stiftas, var bolagssätet skall vara. Det kallas stiftelseurkund. Ändring av säte kan bara fattas på bolags- eller föreningsstämma.

Många olika säten finns det

Säte

Hitintills har vi talat om säte i ekonomiska eller ideella sammanhang men det finns naturligtvis många fler områden där ordet säte används. Exempelvis biskopssäte som är orten där biskopen för ett stift finns. Svenska kyrkan delar in landet i 13 stift som är stiftsstad där även domkyrkan finns. Dock är Uppsala lite speciell med två biskopar. I Sverige finns också en ärkebiskop som har sitt säte i Uppsala som därmed är ärkestift. Sveriges äldsta stift är Skara som hade sitt säte i staden redan år 1014.

En annan sorts säte är herresäten. Det utgörs av en herrgård som hade stor betydelse förr men allt mindre i dagens tider. Från första början var dessa byggnader till för att skydda egendomen och beboddes av överheten. Men senare kunde så kallade brukspatroner som tjänat pengar på skog, malm eller liknade, skaffa sig herrgårdsbyggnader som sitt säte. Lärosäte är en helt annan sak. Det används som benämning på högskola eller universitet. Förr kunde det även betyda ett centra för utbildning inom kyrkliga och religiösa spörsmål.

Ett säte såväl som annat

Sammanhang som är av typen kuriosa kan se säte i exempelvis sätesbjudning. Det inträffar under födslar där fostrets stjärt vill ut först och inte huvudet som brukligt. Förekommer även ofta för djur som kor, hästar med flera. Det uttrycket kommer från sätesmuskeln som är de muskler en människa har runt höft, korsben och lårben. Förarsäte finner man i fordon och är den stol som föraren sitter i. Men inom sport talas även om förarsäte och betecknar då ett lag inom bollsport eller ishockey som är tämligen överlägsna i spelet.

För att återkomma till den affärsmässiga sidan av säte så bestämmer även ett bolags eller firmas säte vart skatt och avgifter skall erläggas. Det har också betydelse om bolaget går i konkurs eller skall likvideras. Sådana frågor skall avgöras i den tingsrätt där bolagets säte finns. Även en stämning gentemot bolaget skall inlämnas till rätten på den orten. Ändring av säte vars beslut som fattats på bolagsstämma måste anmälas till Bolagsverket så att nytt registreringsbevis kan utfärdas. Numer kan den typen av ändringar göras online.