Vad menas med Schablonbelopp?

Det är inte alltid en självklarhet att allting har ett fast kostnadsunderlag i den stund ett värde måste beräknas fram. Därför används fast bestämda schablonbelopp för att få ett värde utan någon individuell bedömning. Förutom att användas inom bokföring och skatteberäkningar brukar schablonbelopp utgöra underlag till försäkringsbolag vid skadeersättningar.
Schablonbeloppet är med andra ord inte utberäknat på något verkligt kostnadsunderlag utan fungerar som en generell och förenklad värdering. Ofta på grund av att det verkliga värdet är okänt när beloppet behövs räknas fram – som till exempel skatter beräknade på framtida intäkter. Det kan också vara okända utgifter som till exempel ersättningar som betalas för privata utgifter.

Schablonbelopp inom företag

Inom företag används schablonbelopp för att göra beräkningar av värden på framtida ersättningar. Det innebär i praktiken att förutbestämda belopp används för att ge värde åt olika typer av privata utgifter som sker under arbetetstid på resande fot. Företaget har inga konkreta uppgifter kring kommande utlägg och schablonbelopp förenklar beräkningen av ersättningar till personalen.
Schablonbelopp berör även företag när det kommer till skatter och deklaration. Skatteverket använder sig av schablonberäkningar i samband med uträkningen av skatter och avdrag i ett företag. Finns inga tillgängliga siffror att utgå från används alltid schablonbelopp för att kunna beräkna skatter. Regler styr hur företag betalar ut schablonbelopp till personal som reser i tjänsten.
  • När inga konkreta underlag för kostnader finns att utgå från används schablonbelopp, som är förutbestämda belopp.
  • Dessa belopp är allmänt accepterade och verkar med syftet att förenkla uträkningen av exempelvis skatter och avdrag.
  • Inom företag används schablonbelopp som förutbestämda kostnadsunderlag för traktamenten eller andra ersättningar till personal som reser i tjänsten.

Schablonbelopp vid aktier

Det är tämligen vanligt att ett schablonbelopp behövs användas i samband med försäljning av aktier där det ursprungliga inköpsvärdet är okänt. Aktier som stigit med mer än 400 % sedan köpet behöver också schablonbelopp för att värdet ska kunna beräknas. Med schablonregeln sätter du anskaffningsvärdet på aktien till 20% av försäljningspriset.

Schablonbelopp vid ersättning

Schablonbelopp används inom företag för att beräkna ersättning till anställd personal som reser i tjänsten. Ersättningarna ska vara tillräckliga för att täcka kommande levnadskostnader i samband med jobb på resande fot. Ersättning som är lägre än avdragsgilla schablonbelopp kallas i ekonomiska termer för ”skattefritt traktamente” och behövs inte deklareras av den anställde.

Vad innebär traktamente?

Traktamente är ett begrepp för den ersättning företag gör till personal som reser i jobbet. Regler styr hur dessa ersättningar fungerar och hur de beräknas. Förutbestämda- samt allmänt accepterade schablonbelopp förenklar beräkningen av framtida utgifter som sker ur ”den anställdes egna ficka”. Traktamente kan betalas för hel- eller halvdag samt natt.

Vad innebär schablonskatt?

Schablonskatt är ett skattebegrepp som refererar till sparkapital och innebär istället för betalning vid försäljning av aktievinster en årlig inbetalning. Investeringssparkonton är ett exempel (ofta kallade ISK) som innebär schablonbeskattning om denna sparform väljs. Det innebär med andra ord att försäljning av värdepapper så som aktier eller fonder inte behövs tas med i deklarationen.

Vad innebär Schablonintäkt?

En schablonintäkt kommer färdigifylld på deklarationen från Skatteverket och gäller för den som sparar fonder, har investeringssparkonto eller bostadsuppskov. Det är en avkastning som direkt redovisas i inkomstdeklarationen. För att beräkna ett företags schablonintäkt multipliceras avsättningarna med stadslåneräntan från den 30 november föregående räkenskapsår samt ett tillägg som varierar.