SjukanmälanNär du har någon anställd, kommer det med största sannolikhet att inträffa att den anställde blir sjuk någon gång under sitt arbetsliv. Då är det viktigt att veta vad som gäller, hur anställd och arbetsgivare går tillväga vid en sjukanmälan, vem som är skyldig att göra vad med mera.

När den anställde blir sjuk, ska personen genast anmäla det till dig som arbetsgivare. Den första dagen som sjuk får den anställde ingen lön, vare sig från arbetsgivare eller försäkringskassa. Det kallas för karensdag. Om den anställde blir sjuk under tiden som personen arbetar, får hen betalt så länge som hen är på jobbet.

Men så fort som den anställde lämnar arbetet på grund av sjukdom, börjar karensdagen genast att gälla. Det gäller endast under den första dagen, vare sig det handlar om en eller åtta timmar. Från och med att den anställde gör en sjukanmälan, blir arbetsgivaren skyldig att göra en bedömning om ersättningen ska utgå eller inte.

  • När någon blir sjuk ska det anmälas till arbetsgivare
  • Första dagen är karensdag och ger ingen ersättning
  • Dag 2-14 ansvarar arbetsgivare för sin sjukersättning
  • Från och med dag 8 måste ett läkar – eller sjuksköterskeintyg lämnas till arbetsgivare
  • Efter 14 dagar ska arbetsgivare anmäla till försäkringskassa
  • Försäkringskassan utreder och bedömer en anställds sjukdom från och med dag 15
  • Till slut måste arbetsgivaren och försäkringskassan samarbeta

Vad sker på lång sikt?

En arbetsgivare måste enligt lag ansvara för en sjukanmälan från och med dag ett till och med dag fjorton. Den ersättning arbetsgivare betalar ut kallas för sjukpenning. Ersättningen räknas ut med prisbasbelopp som bas. Hur sjukpenningen ska räknas ut, kan försäkringskassan hjälpa till med. Information finns på hemsidan.

Arbetsgivaren bedömer under de första 14 dagarna om den som är anställd har rätt till sjuklön. Den tiden kallas för en sjuklöneperiod. Alla, som har en sjukdom som gör att de inte har förmåga att arbeta, har rätt till sjuklön. Detta beror mycket på vilket slags arbete den anställde har.

Alla dessa bestämmelser går att läsa om i sjuklönelagen. Hela den lagtexten kan du hitta på riksdagens webbsida. Om den anställde inte har arbetsförmåga under sjukdomsperioden, ska arbetsgivare betala ut sjukpenning. Efter dag 8, när arbetsgivare får ett läkarintyg, kan det vara till hjälp för att bedöma om den anställde kan arbeta eller inte.

Vad gör en arbetsgivare vid längre sjukdom?

Så länge en arbetsgivare gör bedömningen att den som är anställd inte kan arbeta, är arbetsgivaren skyldig att betala ut sjukpenning. Denna skyldighet upphör dag 15 av sjukdomen. Då ska arbetsgivare inte ersätta den sjukskrivne längre, utan den anställde ska ansöka om sjukpenning hos försäkringskassan.

En arbetsgivare måste anmäla till försäkringskassan att den anställde är sjuk efter 14 dagar. När försäkringskassan tagit över ansvaret för ersättningen till den sjuke, är det ändå viktigt att du som arbetsgivare är aktiv och delaktig i sjukdomsprocessen. Arbetsgivaren har i uppgift att underlätta för en medarbetare att komma tillbaka till arbetet efter sjukdom.

Arbetsgivare och Försäkringskassan ansvarar tillsammans för att en person som varit sjukskriven ska kunna gå tillbaka till arbetet. Arbetsgivaren kan under den så kallade rehabiliteringsprocessen behöva agera, såsom skriva intyg och delta i möten tillsammans med olika aktörer i samhället. Försäkringskassan har information och svarar på frågor om sjukpenning och tiden därefter.