Sjukpenninggrundande inkomst förkortas ofta SGI. SGI används till exempel för att räkna ut hur mycket sjukpenning, vård av barn (VAB), eller föräldrapenning du ska få. Det är försäkringskassan som räknar ut SGI och baserar det på din inkomst under ett års. Det finns ett lägsta och ett högsta belopp, som regleras varje år. Det brukar vara din nuvarande inkomst som bestämmer din SGI, men kan också vid undantag räknas ut av tidigare inkomster. När din årsarbetsinkomst förändras, ska du anmäla det till försäkringskassan så att du inte går miste om pengar eller annars blir anmäld och i värsta fall straffad för det. För att kunna räkna ut SGI måste du vanligtvis ha ett arbete under minst sex månader eller som återkommer varje år. Försäkringskassan räknar ut SGI på olika vis om du har en anställning eller om du är egenföretagare.

Vad räknas med eller inte i SGI?

I SGI räknar försäkringskassan med din arbetsinkomst, det vill säga hela lönen innan skatt. Vissa ersättningar kan räknas in, till exempel provision, ersättning för obekväm arbetstid eller andra lönetillägg som du får regelbundet. Andra inkomster räknas inte in, såsom föräldra- eller sjukpenning, studiestöd, pension, arbetslöshetsersättning, kapitalinkomst, eller traktamenten. Avgångsvederlag är inte en arbetsinkomst. Årsinkomsten kan sänkas av olika anledningar, som vid bruttolöneavdrag. Du ska också anmäla din årsarbetstid. Utifrån den bestäms hur mycket du får i ersättning per dag. Mertid, som övertid, räknas inte in i årsarbetstiden, men kan räknas in i årsinkomsten. Varierar arbetstiden, räknas ett genomsnitt ut.

Som egen företagare är årsinkomsten företagets beräknade intäkt före skatt, efter avdrag för exempelvis kostnader och avgifter. Har du aktiebolag räknas du som anställd och räknar ut årsinkomst på din lön från företaget. Blir du blir arbetslös eller börjar studera gäller inte din tidigare SGI. I undantagsfall kan du få behålla din SGI. Har du sjuk- eller aktivitetsersättning på heltid gäller inte din SGI. Har du del av sjuk- eller aktivitetsersättning och arbetar samtidigt, räknas SGI ut från inkomsten du får av arbetet. Regler och uträkningar förändras ofta. Försäkringskassan informerar dig om vad som gäller och har uppdaterade informationsbroschyrer.

Kritik och krångligheter kring SGI

Sjukpenninggrundande inkomstExempelvis har SGI för studerande och arbetslösa varit föremål för kritik, eftersom dessa grupper ansetts vara särskilt drabbade av idén om sjukpenninggrundande inkomst. De har till exempel inte haft möjlighet att justera sin SGI utifrån inflation. Föräldrapenningen har också varit föremål för olika diskussioner och också förändrats flera gånger. Många har tyckt att SGI är orättvist då det finns ett övre belopp. Du kan vid en viss inkomst inte höja din SGI mer. Den som har kunskap om SGI kan få ut maximal inkomst, medan den med bristande kunskaper har gått miste om ersättningar.

Sjukpenninggrundande inkomst kan tyckas vara svårbegriplig och ha många regler som ändras med jämna mellanrum. SGI har debatterats och blivit omvärderad och ändrats, beroende på olika politikers uppfattningar, på skiftande värderingar i samhället och hur grupper som känt sig utsatta har lyckats föra fram sina åsikter. Den sjukpenninggrundande inkomsten är en liten del i hela systemet om sjukförsäkring, och då detta system kritiserats, har SGI fått vara en del i debatten och fått följa med i de förändringar som det tagits beslut om.