Skattedeklaration blandas ofta ihop med inkomstdeklaration eller självdeklaration i vardagligt tal. Med skattedeklaration menas dock den deklaration av moms, arbetsgivaravgifter och skatt som företag gör månadsvis, kvartalsvis eller en gång per år. Till vardags kallas de oftast för momsdeklaration. Den är helt separat från inkomstdeklarationen, även i de fall då den görs årsvis.Skattedeklaration

Skattedeklarationen kan lämnas elektroniskt eller på blanketter som skickas via post. Det är viktigt att hålla reda på vilket datum som gäller för inlämning för den aktuella företagsformen och omsättningen, eftersom reglerna skiljer sig för olika sorters företag med högre och lägre omsättning. Det datum som skattedeklarationen görs ska även inbetalningen finnas på skattekontot.

Företagare som är registrerade hos Bolagsverket eller har enskild firma kan lämna skattedeklarationer utan att anmäla eller registrera sig för detta. Det är också möjligt att utse ett ombud eller en företrädare för att sköta skattedeklarationen. Ombudet kan då även få rätt att logga in på Skatteverkets e-tjänst för att sköta deklarationen.

  • Skattedeklaration är detsamma som deklaration av moms, skatt och arbetsgivaravgifter
  • Skattedeklarationen görs separat från den årliga inkomstdeklaration
  • Skattedeklaration kan göras månadsvis, kvartalsvis eller årsvis
  • Skattedeklaration ska lämnas av alla företag som är momsregistrerade
  • En utebliven eller försenad skattedeklaration medför förseningsavgift
  • Ett ombud eller en företrädare kan utses för att sköta skattedeklarationen åt företaget
  • Skattedeklaration kan göras via post eller elektroniskt via internet

Vad är en skattedeklaration?

Skattedeklaration, eller momsdeklaration som den också kan kallas, är en deklaration av moms, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som näringsidkare i Sverige är skyldiga att lämna till Skatteverket. Detta är alltså inte samma sak som inkomstdeklaration eller självdeklaration, som görs en gång per år. Skattedeklarationen görs i stället varje månad, utom för företag med lägre omsättning.

Skattedeklarationen består av två olika delar. Dels ska arbetsgivaravgifter och avdragna skatter för anställda redovisas. Uppgifterna avser månaden före den månad då deklarationen lämnas in. Även utgående och ingående moms ska redovisas gällande månaden innan dess, alltså inte för samma månad som arbetsgivaravgifter och skatt.

Om företaget har en omsättning på under 40 miljoner kronor per år ska skattedeklarationen lämnas till Skatteverket senast den 12:e varje månad. Om omsättningen är högre än 40 miljoner kronor ska skattedeklarationen lämnas senast den 26:e varje månad. Vid samma datum ska skatten och avgifterna som tas upp i deklarationen vara inbetalda på skattekontot.

När och hur görs skattedeklarationen?

Mindre företag kan välja att lämna in skattedeklarationen en gång per kvartal och företag som har låg omsättning kan registreras för att lämna deklarationen en gång per år. Handelsbolag och kommanditbolag ska lämna skattedeklaration månadsvis, om de inte har väldigt låg omsättning – då kan även de registreras för att lämna deklarationen en gång per år.

Skattedeklarationen kan göras på blanketter som skickas via post till Skatteverket, eller elektroniskt på internet. Den som har en enskild firma och e-legitimation kan lämna deklarationen utan att behöva registrera sig. I Skatteverkets e-tjänst kan även ombud eller företrädare få lämna skattedeklaration för den de företräder, detta måste dock ha anmälts till Skatteverket i förväg.

Om något skulle ha blivit fel i en inlämnad deklaration kan företagaren eller ombudet göra ändringar genom att göra en ny deklaration för perioden. Hela deklarationen ska göras om, inte bara de ändrade uppgifterna. Inlämnade skattedeklarationer sparas i sex år efter beskattningsårets slut. Under den tiden kan man som företagare även begära omprövning.