Ett skattesubjekt är en person, organisation eller annan sammanslutning som enligt lag är skattskyldig i Sverige. Vanliga exempel är privatpersoner, aktiebolag och ekonomiska föreningar. Dock är även exempelvis dödsbon och stiftelser skattesubjekt. Begreppet liknar i sin användning termen juridisk person, men avser alltså endast skattemässiga skyldigheter.Skattesubjekt

  • Ett skattesubjekt är särskilt utpekat i svensk lagstiftning som skatteskyldigt
  • Vanligast förekommande skattesubjekt är privatpersoner och företag
  • Även stiftelser och dödsbon måste betala skatt, vilket gör dem till skattesubjekt
  • Dock är inte alla företag och organisationer skattesubjekt
  • En enskild firma är exempelvis inte ett skattesubjekt. Skatten betalas av företagaren personligen
  • Skattesubjekt är alltså som begrepp närliggande begreppet juridisk person
  • Det finns dock juridiska personer som inte är skattesubjekt. Exempelvis landsting och kommuner

Juridiskt personskap är en förutsättning

Att vara ett skattesubjekt innebär att vara utpekad av svensk skattelagstiftning som skattskyldig. Juridiska skyldigheter omfattar inte bara privatpersoner, utan även så kallade juridiska personer. En juridisk person är ett slags juridisk konstruktion som syftar till att göra det möjligt för olika typer av sammanslutningar att exempelvis ingå avtal.

Ett typiskt exempel på en juridisk person är ett aktiebolag. Dess personskap yttrar sig genom att bolaget kan skaffa sig skyldigheter och rättigheter som är helt oberoende av de fysiska personer som äger och driver bolaget. Exempelvis är inte aktiebolagets ägare ansvariga för dess skulder.

Inte alla juridiska personer är skattesubjekt

När ett aktiebolag ska betala skatt på sina vinster är det bolagets juridiska person som träffas av denna skyldighet, inte ägarna eller de anställda. Således är själva bolaget ett skattesubjekt. Ett enskilt bolag är inte en juridisk person och kan inte heller vara ett skattesubjekt.

För de skulder och skyldigheter som ingås via en enskild firma svarar nämligen den person som driver den. Å andra sidan finns det juridiska personer som inte är skattesubjekt. En kommun, till exempel, kan ingå avtal och skyldigheter på många sätt, men är inte ett skattesubjekt.