Vad menas med Skuldsättningsgrad?

Skuldsättningsgraden är ännu ett finansiellt mått på förhållandet mellan justerade skulder och justerat eget kapital. Man ska dock inte blanda ihop det med soliditeten, trots att de båda har en stark koppling. Skuldsättningsgraden är till för att mäta kapitalstyrkan och värdera verksamhetens finansiella ställning. Detta mått gäller faktiskt både hushåll och företag.
I företag beräknar man skuldsättningsgraden genom att dividera justerade skulder med justerat eget kapital. Man får då fram ett mått som enkelt förklarat beskriver andelen skuld på varje krona i eget kapital. Justerade skulder är skulder + skatten på obeskattade reserver och justerat eget kapital är eget kapital + 78 % av de obeskattade reserverna.

Skuldsättningsgradens olika variationer

Olika företag väljer att beräkna skuldsättningsgraden olika. Grundpelaren är dock att det beräknas med justerade skulder och justerat eget kapital, medan det också går att beräkna nyckeltalet med skulder /eget kapital. Formeln för uträkningen kan variera något – det beror helt enkelt på vad man vill visa upp.
En tumregel är dock att en skuldsättningsgrad över 1 innebär att företagets skulder överstiger det egna kapitalet, vilket är negativt. Skuldsättningsgraden är som vi tidigare nämnde, starkt förknippad med soliditeten där båda måtten används som en beskrivning på den ekonomiska ställningen. Soliditet visar andelen av tillgångar som finansierats med eget kapital. En hög skuldsättningsgrad innebär låg soliditet.
  • Skuldsättningsgraden mäter relationen mellan justerade skulder och justerat eget kapitalet, men kan också beräknas genom att dividera skulder med eget kapital. Om man väljer det första alternativet får man ett mer precist svar
  • Vid beaktande av skuldsättningsgraden beräknas oftast soliditeten för att få en tydligare bild av företagets ställning
  • Skuldsättningsgraden används både för företag och privata hushåll

Vad är differensen mellan skuldsättningsgrad och soliditet?

Soliditeten är ett mått som berättar om företagets långsiktiga betalningsförmåga samt hur stor andel av företagets samtliga tillgångar som finansierats med det egna kapitalet. Skuldsättningsgraden visar enbart förhållandet mellan skulder och eget kapital. Dock används de båda helst tillsammans eftersom de då utgör en bättre analys.

Skuldsättningsgraden ingår i hävstångseffekten. Vad är det?

Hävstångseffekten är ett sätt att exponera sig mot olika finansmarknader genom att använda sig av en relativt liten kapitalinsats. Det man vill veta är om avkastningen på totalt kapital överstiger skuldräntan – då påverkar en hög skuldsättningsgrad avkastningen på eget kapital, positivt. Föreligger det tvärtom, påverkas avkastningen negativt.

Hur kan jag förbättra skuldsättningsgraden?

Om du har en hög skuldsättningsgrad så kan du försöka minska den genom att på något sätt minska skulder och samtidigt öka eget kapital. Amortering på lån samt öka sin försäljning är det vanligaste, men en annan metod är att minska på utdelningen, eftersom denna kommer från det egna kapitalet.

Vad innebär olika skuldkvoter?

En skuldsättningsgrad på 1 innebär att långivare och investerare har en exakt lika stor andel av företagets tillgångar. En skuldkvot på 0,5 har innebörden att företaget har hälften så mycket i skuld som eget kapital. Eftersom olika branscher tenderar att skaffa sig olika skuldsättningsgrader, bör man hålla sig till samma verksamhetsområde vid analys.

Är en hög skuldsättningsgrad alltid ett dåligt omen?

Nej, inte alltid. En hög skuldsättningsgrad är vanligtvis synonym med högre risk, men detta kan också sänka risken om företaget har ökade intäkter och återkommande sådana. Har man stabila intäkter sänks risken även om skulderna är tydliga. Instabila intäkter och hög skuldsättningsgrad är däremot ett varningstecken.