Sociala avgifter är avtalade mellan arbetsmarknadens parter, det vill säga fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Vilka avgifter en arbetsgivare betalar beror på vilket avtal som finns i branschen.

En av de största utgiftsposterna för många bolag är löner, i alla fall när det handlar om företag som har anställda. Lönekostnaderna kan delas upp i flera delar och en av dem är sociala avgifter. Här förklaras det begreppet lite närmre. Vi går även in på följande frågor:

 1. Vad ingår, respektive ingår inte, i begreppet sociala avgifter?
 2. Varför måste alla arbetsgivare betala sociala avgifter?

Vad ingår i de sociala avgifterna?

I de sociala avgifterna ingår bland annat:

 • Försäkringar för omställning till nya arbetsuppgifter
 • Försäkringar vid skada eller sjukdom
 • Premier till avtals- och tjänstepension

Arbetsgivaravgiften är en social avgift, men begreppet sociala avgifter omfattar mer än så. Arbetsgivaravgifterna ska redovisas i arbetsgivardeklarationen.

I vissa fall betalar ett företag särskild löneskatt istället för arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Förutom de sociala avgifter som regleras i socialavgiftslagen kan en arbetsgivare betala ytterligare sociala avgifter, om det finns ett kollektivavtal som innehåller skrivningar om avtalsförsäkringar eller -pensioner.

Skatteverket använder begreppet sociala avgifter som ett samlingsnamn för arbetsgivaravgifter, egenavgifterna som betalas av egenföretagare, och särskild löneskatt. Företagare och näringslivets organisationer, å andra sidan, brukar använda begreppet arbetsgivaravgifter, och räknar där in lagstadgade arbetsgivaravgifter, samt de avgifter som följer på ingångna kollektivavtal, alltså avgifter för avtalsförsäkring och avtalspension.

Skatt eller sociala avgifter?

Många sätter ett likhetstecken mellan skatt och sociala avgifter eller tänker att det sistnämnda är en del av beskattningen av lön. Det handlar förvisso i bägge fall om pengar som går till vår gemensamma statskassa (i stort sett), men det finns också två stora skillnader mellan skatt och sociala avgifter.

Sveriges socialförsäkringssystem kostar stora summor varje år. Varje del av socialförsäkringen finansieras av en motsvarande del sociala avgifter, medan skatt kan sägas gå till våra ”löpande utgifter” som land. En annan stor skillnad är att skatt betalas av löntagaren, medan sociala avgifter betalas av arbetsgivaren.

Sociala avgifter – försäkring för framtiden

Som rubriken antyder så går merparten av de sociala avgifter som företaget betalar till att finansiera framtida kostnader för både sina anställda och invånarna i Sverige i stort. Det kan alltså liknas vid den premie som den enskilde betalar till sitt försäkringsbolag för till exempel en framtida lägenhetsbrand eller bilstöld.

Man kallar också ofta dessa avgifter för premier, vilket är anledningen till att det statliga pensionssystemet i Sverige heter premiepension. Andra exempel på utgifter som ska täckas av sociala avgifter är sjukförsäkringen, ersättningar till den som drabbas av arbetsskador eller den som blir utan arbete.

Sociala avgifter för egenföretagare

Den som driver ett företag – enskild firma eller handelsbolag – betalar också sociala avgifter, som kallas egenavgifter. Egenavgifterna ska täcka företagarens ålderpensionsavgift, sjukförsäkringsavgift med mera. Egenavgifterna baseras på företagarens eller delägarens inkomst från företaget. Företagaren ska göra avdrag för sina egna egenavgifter.

I vissa fall ska en företagare betala särskild löneskatt istället för egenavgifter.

Hur höga är de sociala avgifterna i Sverige?

En åsikt som ofta framförs är att de sociala avgifterna är högre i Sverige än i andra EU-länder. Allra högst är de sociala avgifterna i Slovakien, där de ligger på 48,6 procent av bruttolönen. Den slovakiske arbetstagaren betalar ungefär 13 procent av bruttlolönen själv, resten betalas av arbetsgivaren. På andra plats kommer Slovenien, med sociala avgifter på 48,2 procent, av vilka löntagaren betalar nästan hälften. I Polen varierar de sociala avgifterna mellan 43,42 och 46,62 procent.

Det finns också ett flertal länder i unionen där de sociala avgifterna är lägre. Här hittar vi bl.a. Luxemburg, Bulgarien, Irland och Finland.

Frågor och svar om sociala avgifter

 • Vem betalar sociala avgifter?
  Sociala avgifter betalas av arbetsgivare och egenföretagare.
 • Är sociala avgifter avdragsgilla?
  Om du driver enskild näringsverksamhet och betalar egenavgifter är dessa avdragsgilla.
 • Hur bokför jag sociala avgifter?
  Lagstadgade sociala avgifter ska bokföras på konto 2730 sociala avgifter och särskild löneskatt.
 • Vad går de sociala avgifterna till?
  De sociala avgifterna finansierar de svenska socialförsäkringarna, som omfattar sjukpenning, arbetslöshetsersättning och sjukvård.

Att bokföra sociala avgifter

Sociala avgifter - Sammanfattning

 • Sociala avgifter betalas av arbetsgivaren för varje anställd
 • Socialförsäkringen i Sverige finansieras av sociala avgifter
 • Obligatorisk avgift som kan jämföras med en privat försäkringspremie
 • Sociala avgifter går till framtida utgifter för landet
 • Sociala avgifter är en ”osynlig” kostnad för löntagaren
 • Sociala avgifter jämförs ofta felaktigt med skatt
 • Nivån på de sociala avgifterna ändras ofta vid ny regering