Solidariskt betalningsansvar är ett begrepp som används för att beskriva gäldenärers skyldigheter gentemot en borgenär. När två eller flera personer tillsammans tar ett lån inträder ofta ett solidariskt betalningsansvar. Det innebär att borgenären har rätt att vända sig till vilken av gäldenärerna han önskar för att kräva återbetalning.Solidariskt betalningsansvar

  • Gäldenärer som tar ett lån tillsammans kallas ofta medlåntagare
  • Till skillnad från exempelvis en borgensman är samtliga medlåntagare direkt och lika betalningsskyldiga för lånet
  • Borgenären får välja vilken solidariskt ansvarig gäldenär denne vänder sig till för betalning av lånet
  • Den gäldenär som betalar kan i regel sedan regressa mot övriga gäldenären
  • Att regressa innebär att kräva ersättning för att ha betalt en skuld för någon annan
  • Solidariskt betlaningsansvar kan även inträffa i fråga om skadestånd och skyldighet att betala vissa avgifter
  • Solidariskt betalningsansvar inträder också mellan makar som i egenskap av par tar på sig skulder

Borgensmannen har inte solidariskt betalningsansvar

Såväl medlåntagare som borgensman används ofta för att förbättra möjligheterna att bli beviljad ett lån. Långivare ser nämligen dessa som ett slags extra säkerhet för lånet. Det finns dock viktiga skillnader mellan de två begreppen, som bör tas i beaktande innan du ansöker om ett lån.

En borgensman är en person som till långivaren (borgenären) lovar att betala lånet om låntagaren (gäldenären) inte gör det. För att en borgenär ska kunna avkräva borgensmannen betalning, måste alltså gäldenären först ha undlåtit att prestera enligt låneavtalet. Borgensmannen är med andra ord inte solidariskt ansvarig med låntagaren.

Medlåntagare är i princip detsamma som låntagare

En medlåntagare, å andra sidan, är precis lika (alltså solidariskt) betalningsansvarig som den andra låntagaren. Egentligen är begreppet medlåntagare juridiskt likvärdigt låntagare eller gäldenär. När två eller flera personer ingår ett lån som gäldenärer utgör de alla första ledet i borgenärens möjligheter att kräva återbetalning.

Denne kan vända sig till vem han vill av gäldenärerna, som måste betala hela lånet om så är aktuellt. Det spelar då ingen roll huruvida de övriga låntagarna har avkrävts betalning först eller vilken betalningsförmåga respektive låntagare har. Den betalande gäldenären kan sedan regressa, alltså kräva ersättning, mot övriga gäldenärer.