Soliditet är en ekonomisk term som anger hur mycket av företagets tillgångar som har finansierats med eget kapital, och hur mycket som har finansierats med lån och krediter. På så sätt beskriver soliditeten ett företags stabilitet och finansiella styrka.

 

Soliditet är ett nyckeltal, alltså ett av de tal som ofta används för att bedöma och utvärdera ett företags ekonomiska situation. Soliditeten räknas i procent, och ju högre soliditet, desto lägre risk. Hög soliditet gör helt enkelt företaget mer stabilt.

 

Detta är åtminstone tumregeln, men det finns några viktiga undantag.

 

I första hand visar soliditeten ett företags långsiktiga betalningsförmåga, jämfört med likviditeten som visar den kortsiktiga betalningsförmågan. Vanligtvis anges soliditeten i procent där 100 procent betyder att företaget inte har några lån alls, utan äger alla sina tillgångar fullt ut. 0 procent soliditet betyder att företaget är helt och håller finansierat med hjälp av lån.Soliditet

 

Soliditeten påverkas av många saker, men följande tre faktorer har extra stor betydelse:

 1. Företagets resultat, eftersom det är detta som har störst betydelse för det egna kapitalet.
 2. Utdelningen till aktieägarna, eftersom dessa pengar tas från det egna kapitalet.
 3. Tillskott av kapital, som aktieägartillskott eller nyemission.

 

Hur hög soliditet som är normal varierar från bransch till bransch men i snitt ligger den runt 30-45%. Formeln för att räkna ut ett företags soliditet är enkel: allt man behöver göra att att dividera företagets justerade egna kapital med dess totala tillgångar.

Att öka företagets soliditet

Det finns tre sätt som ett företag kan använda för att öka sin soliditet.

 1. Företaget går med vinst, och återinvesterar denna i företaget.
 2. Företaget amorterar sina skulder.
 3. Ägarna tillför mer kapital.

På samma sätt minskar ett företags soliditet genom aktieutdelningar eller andra utbetalningar till ägarna, när företaget tar ut ett lån eller om företaget går med förlust. Med andra ord kan ett företags soliditet variera mycket beroende på hur det ekonomiska klimatet ser ut. Soliditeten påverkas också om företaget ska expandera till en ny marknad och behöver ta ett lån för att finansiera detta.

 

Företag som har hög soliditet har lättare att få lån än de som har lägre soliditet och får ofta en lägre ränta, vilket i sin tur hjälper till att hålla soliditeten hög. En lägre soliditet behöver däremot inte betyda att företaget går dåligt (läs mer om detta nedan). Däremot är soliditeten i kombination med den ekonomiska tillväxten viktig att hålla under uppsikt. Om ett företag går back eller har dålig ekonomisk tillväxt och samtidigt har låg soliditet är det troligt att de kommer få problem att möta sina kostnader.

Är hög soliditet alltid bäst?

Att ha hög soliditet är ett tecken på att företaget är stabilt. Det betyder också att företaget inte kommer att ha några problem med att beviljas nya lån om oväntade kostnader skulle uppstå. Det är dock viktigt att nyansera bilden.  

 

Ett företag som har mycket hög soliditet kommer sannolikt att växa långsammare än ett företag som använder sig av lån för att snabbt kunna anpassa sig till marknaden, lansera nya produkter och göra investeringar bland annat. Lägre soliditet kan alltså bero på att företaget befinner sig i en expansiv fas.

 

Ett företag som investerar i att utveckla sina produkter eller tjänster samt göra marknadsundersökningar med mera kommer att öka sin konkurrenskraft och därmed sin stabilitet och framtida betalningsförmåga. En alltför hög soliditet kan vara ett tecken på att ett företag inte växer. Generellt sätt har tjänsteföretag något lägre soliditet än varuproducerande företag men det viktigaste är att man hittar en nivå som passar det egna företaget, oavsett bransch. Man bör också tänka på att soliditeten ändras konstant: om företaget går med vinst eller förlust, när utbetalningar till ägare sker, när företaget amorterar eller tar nya lån etc.

 

Håll koll på soliditeten!

Soliditet och stabilitetBalanserad tillväxt är är soliditeten inte minskar mellan två år. Bäst är naturligtvis om den ökar, men även en oförändrad soliditet tyder på sunda finanser i företaget. Om tillväxten i företaget är hög, är det i normalfallet inte något bekymmer om soliditeten tillfälligt sjunker. Om soliditeten däremot sjunker, samtidigt som tillväxten är låg, är det ett klart varningstecken.  

 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de flesta företag har högre avkastningskrav på de pengar som finns i företaget, än vad bankerna kräver in i ränta. En viss skuldsättning kan göra det möjligt för företaget att växa snabbare.

 

Omvänt gäller att hög soliditet kan bero på dåligt utvecklingsarbete, med obefintliga investeringar och liten upplåning. Hög soliditet kan alltså bero på att verksamheten har stagnerat.

En förklaring av soliditet

Vanliga frågor om soliditet

Vad bör soliditeten ligga på?

Den genomsnittliga soliditeten i svenska företag är enligt Statistiska Centralbyrån 43 procent. Företag som producerar varor har något högre soliditet – 46 procent – än tjänsteföretag, som i snitt ligger på 40 procent. Detta är en rimlig nivå, eftersom soliditeten i ett företag inte bör vara lägre än 30 procent.  

 

Varför sjunker soliditeten?

Det kan finnas flera anledningar till att ett företags soliditet minskar. Utdelningar till aktieägarna kan vara en sådan anledning. Den vanligaste anledningen är dock att skulderna ökar snabbare än företagets eget kapital.

 

Att soliditeten tillfälligt sjunker behöver dock inte vara negativt. Om ett företag tar lån för att expandera innebär detta att soliditeten minskar, samtidigt som det kan vara nödvändigt med en expansion för att säkra företagets överlevnad – och betalningsförmåga – på lite längre sikt.

 

Hur beräknar jag soliditet?

Eftersom soliditet anger förhållandet mellan företagets kapital och dess tillgångar beräknas den på följande sätt: det justerade egna kapitalet divideras med de totala tillgångarna. Justerat eget kapital är det egna kapitalet, plus 78 procent av företagets obeskattade reserver. Formeln för beräkningen ser alltså ut så här:

 

(Eget kapital + 78 % av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar = soliditet

 

Resultatet multipliceras med 100 för att få soliditeten i procent.

Sammanfattning av soliditet

 • Soliditet är ett mått på ett företags långsiktiga betalningsförmåga.
 • Soliditeten beräknas genom att företagets justerade egna kapital divideras med företagets totala tillgångar.
 • Den genomsnittliga soliditeten för svenska företag är 43 procent.
 • Soliditeten bör inte vara lägre än 30 %.
 • Soliditeten påverkas av utdelning till aktieägarna, om företaget tar ett lån, m.m.
 • Om soliditeten sjunker behöver det inte vara negativt.