En speditör arbetar med att hitta transportlösningar för kunders räkning. Det förekommer att företag som handlar mycket internationellt har sina egna speditörer men ofta vänder man sig till ett externt exportföretag där flera speditörer arbetare. Vissa speditörer är knutna till specifika flygbolag eller rederier, andra arbetar fritt med att hitta de bästa alternativet för kunden.
SpeditörNär det gäller transporter finns det idag väldigt många olika alternativ. Det är en av anledningarna till varför det finns en marknad för exporter som ser till att hitta de för kunden snabbaste, säkraste och mest kostnadseffektiva lösningarna. Även om man betalar för tjänsten finns det ofta pengar att tjäna på att anlita en speditör.

Speditionsyrket handlar inte enbart om att boka transporter utan även om administrativt arbete. Särskilt när det gäller internationella transporter är det mycket viktigt att alla frakt- och tullhandlingar är i sin ordning. En speditör kan även ordna så att godset som ska transporteras försäkras på ett riktigt sätt.

  • En speditör sköter och/eller förmedlar varutransporter för kunders räkning
  • Speditörer arbetar med transporter via olika trafikslag
  • Faktorer som påverkar uppdraget: tidsramar, budget, godsets karaktär, tillgängliga transportvägar
  • Speditörer anlitas eftersom det innebär en ekonomisk vinst för kunden
  • Det råder balans mellan arbetstillfällen och antalet tillgängliga speditörer
  • Stora import- eller exportberoende företag anställer egna speditörer
  • Speditör är yrkesrollen, spedition är själva sysslan speditören utför

Hur arbetar en speditör?

Godsets storlek, värde och känslighet har stor betydelse för vilka typer av transporter en speditör väljer att boka. Hur snabbt det behöver komma fram kan också vara av avgörande betydelse. Flygfrakt är alltid en möjlighet men kostar mycket mer per kilo eller ton än containerfrakt till havs.

Speditören brukar i regel vara ansvarig för att ta fram import- och exportdokument samt tullhandlingar. På- och avlastning av gods är också sådant som speditörer kan hjälpa till med. Det brukar även ingå i uppgiften att kunna ge information om var godset befinner sig och om det uppstått några förseningar längs vägen.

Ibland kan det vara så att gods mellanlagras i väntan på nästa steg i transportkedjan. Det kan vara i väntan på att en containerbåt ska bli full eller ett fraktflyg som kanske bara avgår från en speciell flygplats en dag i veckan eller ännu mer sällan. Detta styrs upp av speditören.

Speditörens roll i framtiden

Detta yrke har varit sig ganska likt under många decennier. Det som förändras är speditörernas verktyg. Idag går det, tack vare utvecklingen inom IT, snabbare att komma åt information om de transportsätten men arbetsuppgiften kan sägas vara mer komplicerad eftersom alternativen är så många idag.

Miljöaspekter blir allt viktigare inom transporter och miljöpolitik kan avgöra hur man i olika länder bygger ut transportnäten. Det får givetvis konsekvenser för hur gods transporteras. Utbyggnaden av en godshamn är en händelse som får stor effekt för på hur speditörer i regionen kan arbeta.

Logistiker, transportmäklare och transportsamordnare är termer som liknar speditör och som kommit att användas mer och mer. Det kan innebära att själva termen speditör förändras även om arbetsuppgifterna, i stort sett, förblir de samma. Många speditörer har gått en eftergymnasial yrkesutbildning men yrket kan i framtiden komma att kräva högre utbildningsbakgrund.