Stadgar kan man säga att det är i stort sett det samma som regler. När det gäller ideella föreningar ska de ha interna regler som ska finnas nedskrivna innan föreningen kan bildas. Dessa ska sedan godkännas och antas av medlemmarna. Detsamma gäller för ekonomiska föreningar, stiftelser och bostadsrättsföreningar. De punkter som ska vara med i stadgarna skiljer sig åt lite grann mellan dessa. Stadgarna är en mycket viktig del för att arbetet med till exempel stiftelser ska skötas på rätt sätt. Med klara och tydliga regler vet man vad som gäller vid olika tillfällen vilket är nödvändigt för drift av både stiftelser och föreningar. Även om det inte alltid är lag på hur stadgarna ska utformas är det en mycket stark praxis om hur det ska vara och vid registrering hos bland annat skatteverket är det ett krav att det ska finnas stadgar.

Ideella och ekonomiska föreningars stadgar

StadgarDet första steget när man ska bilda en ideell förening är att skriva ner dess stadgar. Det som bör vara med är föreningens namn, den ort där styrelsen finns och ändamålet med föreningen. Dessutom ska det finnas regler för bland annat drift, rösträtt, beslutande organ och medlemskap. Om föreningen ska ansöka om registreringsnummer hos Skatteverket ska stadgarna bifogas. Det är inte lag på att föreningen ska ha registreringsnummer men det behövs för att öppna bankkonto och hyra lokal bland annat.

För en ekonomisk förening gäller i stort sett samma punkter och de ska finnas nedskrivna innan föreningen bildas. Här ska det dock även finnas med hur stor insats medlemmarna ska bidra med samt hur föreningens vinst ska fördelas och hur eventuella tillgångar ska delas upp om föreningen avvecklas. När det gäller ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet ska de även ha med en punkt angående tillgångarna och vad som händer med dem i det fall då föreningen upplöses. En ekonomisk förening ska registreras hos Bolagsverket vilket en ideell förening inte behöver göra.

Lag eller praxis?

Det finns ingen lag på hur en ideell förenings stadgar ska se ut men det finns en tradition och stark praxis angående de punkter som bör finnas med. Förutom namn och säte är ändamålsbeskrivningen den viktigaste centrala delen av stadgarna. Den ska beskriva tydligt syftet med föreningen och vad den verkar för. Stadgarna i en förening har stor betydelse även för beslutsfattandet. Det ska klart och tydligt framgå när beslut ska tas och det vanliga är att det sker på ett årsmöte.

Enligt lagen ska alla stiftelser – utom vissa så kallade familjestiftelser – vara registrerade hos Länsstyrelsen. Vid registrering ska stiftelsens stadgar bifogas. Där ska finnas angivet hur stiftelsen ska skötas och förvaltas. Styrelseledamöter och förvaltare är skyldiga att följa stiftelsens egna regler eftersom det är de som är ramverket för allt arbete med stiftelsen. När det gäller en bostadsrättsförening ska den vara registrerad hos Bolagsverket och därmed även dess stadgar som kan vara mycket omfattande. De ska innehålla liknande punkter som hos ideella föreningar plus allt som har att göra med underhåll, skötsel och regler som har med huset att göra.