Med ställföreträdare menas generellt en person som innehar en befattning under avgränsad tid då ordinarie personal är frånvarande. Men när det gäller företag talar man oftast om att den som har rätt att teckna för firman, till exempel styrelsen, ställföreträdare. Vem som har behörighet att signera framgår av registreringsbeviset.

Termen ställföreträdare används även i andra sammanhang. Till exempel för personer som inte har fyllt 18 år (underårig) ska det finnas förmyndare, i vanliga fall en förälder. Denne person är då ställföreträdare för den underårige (barnet). För personer som har en förvaltare är förvaltaren ställföreträdare.

Ställföreträdare

I vid mening betyder då ställföreträdare någon som för talan för någon annan eller för ett företag. Termen används i många olika sammanhang. Vad gäller olika bolag så måste tex. ett aktiebolag som inte har en behörig ställföreträdare i Sverige utnämna en särskild delgivningsmottagare. Oftast är en ställföreträdare en styrelseledamot eller firmatecknare, tex. en VD.

  • En ställföreträdare för talan för någon annan eller för ett företag.
  • Termen ställföreträdare används i många olika sammanhang, bland annat för underåriga.
  • En ställföreträdares befogenheter utgår ofta från en fullmakt eller annat avtal
  • För bolag är styrelsen vanligtvis ställföreträdare, eller bolagets VD.
  • Det framgår av registreringsbeviset vem som är ställföreträdare och har rätt att teckna avtal.
  • Ställföreträdarens befogenheter är reglerade i flera olika lagskrifter.
  • Bolag som ej har ställföreträdare i Sverige måste utnämna en särskild delgivningsmottagare.

Viktigt att veta vem som har beslutskompetens

För att ta reda på vem som har rätt att företräda ett bolag kan man vända sig till bolagsverkets register. Detta ger utomstående parter möjlighet att kontrollera vem som har rätt att ingå avtal för företaget. Vid särskilt viktiga avtal bör externa parter vara säkra på att motparten har laglig kompetens för att fatta beslut.

Den verkställande direktören för bolaget har vanligtvis rätt att ingå avtal för företaget. VD:n har även kompetens att signera rättsliga avtal som kan anses falla inom företagets löpande aktiviteter. Det är inte alltid enkelt att veta vad som räknas som löpande aktiviteter eller om styrelsen bör vara delaktig.

Det behöver ofta bedömas utifrån varje enskilt fall när en verkställande direktör har befogenhet att ingå ett rättsligt avtal. Faktorer som påverkar direktörens befogenheter i varje fall kan handla om frågor så som företagets verksamhet, storleken på företaget, samt vikten av och tidsramen för avtalet.

Vem är ställföreträdare vid konkurs?

Då ett bolag har försatts i konkurs och ett beslut om likvidation av tillgångarna har fattats tar likvidatorn (person som utsetts till att ansvara för likvideringen) över ansvaret som ställföreträdare för företaget. Denna ställföreträdare har då befogenhet att teckna för företaget istället för styrelsen och VDn.

Det har vid flera tillfällen rått en del oklarheter om likvidatorns befogenheter. Det har sedan prövats av hovrätten om likvidatorn därmed har ställning som bolagets ställföreträdare och innehar samma skyldigheter som vanligtvis innehas av styrelsen i ett aktiebolag utan VD. Hovrätten bedömde att likvidatorn har företrädaransvar.

Vem som är företagets ställföreträdare beror alltså på situationen och det är viktigt för varje bolag (samt externa parter) att ta reda på vem som har rätt att företräda företaget i varje enskilt fall. Typen av företag, vilken sorts avtal som ska ingås, och företagets situation kan påverka vem som har befogenhet att skriva under.