Standardavtal används för att förenkla avtalsförhållanden och innehåller standardiserade bestämmelser som ska kunna appliceras på flera olika avtalssituationer. Standardavtal är antingen ensidigt upprättade av den ena parten, ofta en näringsidkare som sluter avtal med en konsument, eller gemensamt upprättade inom exempelvis en specifik bransch där avtalet ska användas mellan två näringsidkare.

Standardavtal

  • Standardavtal är avtal där flera bestämmelser har standardiserats av en eller båda avtalsparter
  • Standardavtal upprättas för att användas i flera likartade avtalssituationer
  • Standardavtal används ofta för avtal om försäkringar, banklån, resor och hyra av bostad
  • Standardavtal kan vara ensidiga, upprättade av den ena parten, exempelvis ett försäkringsbolag
  • Standardavtal kan också vara gemensamma, upprättade för att användas i en viss bransch
  • Standardavtal kan inte upprättas för att åsidosätta tvingande lagar
  • Standardavtal förenklar avtalsförhållanden men kan ge obalans i avtalsförhållanden om avtalet är ensidigt upprättat

Standardavtal upprättade av den ena avtalsparten

Standardavtal som upprättas ensidigt är vanliga i avtalsförhållanden mellan en näringsidkare och konsument, exempelvis vid köp av resor och försäkringar. Detta kan skapa en obalans i avtalsförhållandet, eftersom det är den starkare parten – näringsidkaren – som har upprättat avtalet och därmed har störst kunskap om dess innehåll.

I praxis har därför utjämnande regler utarbetats, som bland annat säger att den part som har upprättat och tillhandahåller avtalet särskilt måste påtala klausuler och bestämmelser som är betungande för motparten. Vid bedömning av oklarheter i ett avtal tolkas också eventuella tvetydigheter till nackdel för tillhandahållaren. Detta kallas för oklarhetsregeln.

Standardavtal som upprättats gemensamt

I många branscher finns standardavtal som är till för att underlätta avtalsförhållanden inom den specifika sektorn eller branschen. Dessa standardavtal har utformats efter gällande branschpraxis och användningen av dem sparar tid för de inblandade parterna. Standardavtalen framförhandlas och upprättas ofta av branschorganisationer och används av deras medlemmar.

För att ett branschspecifikt standardavtal ska gälla för ett visst avtalsförhållande krävs att det åberopas i det enskilda avtal som upprättas mellan de inblandade näringsidkarna. För att avtalet ska bli gällande krävs att motparten känner till avtalets innehåll, varför standardavtalet bör bifogas i det enskilda avtalet.