Statlig lönegaranti är precis vad det låter som – en statlig garanti som ska skydda arbetstagarnas inkomst när det företag de arbetar för försätts i konkurs och inte längre kan betala ut ersättning. Lönegarantin ska täcka upp för det akuta inkomstbortfallet som en företagskonkurs oftast innebär för de anställda. Lönegarantin innebär kortfattat:

  • Lönegarantin täcker upp inkomstbortfall vid konkurs för de som är anställda vid bolaget vid konkurstillfället
  • Den är begränsad till högst fyra prisbasbelopp (182 000 kronor 2018)
  • Oftast täcker lönegarantin max 3 månadslöner för de anställda som är berörda
  • Det är konkursförvaltaren som beslutar om lönegarantin och skickar en anmälan
  • Anmälan skickas till Länsstyrelsen i aktuellt län
  • Den anställda kan bara få ut lön som tjänats in tre månader innan konkursansökan
  • Konkursen som anmälan gäller får inte ha skett mer än 6 månader tillbaka i tiden

Varför finns lönegarantin?

När ett företag går i konkurs innebär det ofta en svår ekonomisk situation för de som varit anställda i företaget. Det är inte ovanligt att företagets ekonomi varit så dålig under en period att löneutbetalningarna har varit försenade, mindre eller uteblivit helt. Garantin täcker upp för max 3 månadslöner och innefattar inte andra utlägg.
Statlig lönegaranti
Om den anställda har större fordringar och utlägg än vad som ryms i lönegarantin ska denne ställa sin fordran till konkursboet via konkursförvaltaren. Den som är medlem i facket kan få hjälp av representanter därifrån för att hjälpa till i förhandlingarna. Det är viktigt att tydligt framföra de fordringar man har som arbetstagare.

Hur får man lönegarantin utbetald?

När ett företag går i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren kommer att ansvara för allt som har med bolagets ekonomi att göra. Det är till konkursförvaltaren arbetstagarna vänder sig för att diskutera lönegarantin. Det är också konkursförvaltaren som tar beslut om att anmäla om lönegaranti till länsstyrelsen.

Efter anmälan beslutar länsstyrelsen om utbetalning av lönegarantin. Även den svenska medborgare som har varit anställd i något annat nordiskt eller EU-land kan ha rätt till svensk statlig lönegaranti vid företagskonkurs. Då vänder man sig istället till Kronofogdens konkurstillsyn som kommer att utreda arbetstagarens rättigheter.