Stiftelseurkunden är ett beslutsprotokoll från bildandet av ett aktiebolag. Det här dokumentet visar att grundarna, eller stiftarna som det också kallas, har bestämt er för att bilda ett aktiebolag tillsammans. Stiftelseurkunden ska även innehålla information om stiftare, styrelse samt ett förslag till bolagsordning för det nybildade aktiebolaget. I samband med att du som stiftare registrerar ett nybildat aktiebolag hos Bolagsverket så ska du också skicka in bolagets stiftelseurkund. Det här görs enklast genom att fylla i uppgifterna från stiftelseurkunden direkt i den e-tjänst som används för bolagsregistrering på Bolagsverkets hemsida. Då behöver du inte skicka in en pappersblankett eller papperskopia av stiftelseurkunden. Stiftelseurkunden är ett juridiskt dokument som enbart upprättas för aktiebolag. Vid bildandet av andra typer av bolag, till exempel enskilda firmor, kommanditbolag eller handelsbolag, behövs stiftelseurkund vare sig upprättas eller skickas in.

Vad bör stiftelseurkunden innehålla

Vad som bör ingå i stiftelseurkunden för att den ska godkännas är tydligt definierat. Dokumentet ska innehålla datum för stiftandet av aktiebolaget, hur många aktier som ska finnas samt hur många aktier respektive stiftare tecknar sig för samt hur mycket som ska betalas per aktie. Om någon av stiftarna ska betala sin aktieandel med apportegendom, det vill säga, med egendom istället för kontanta medel, så ska även detta framgå i stiftelseurkunden.Utöver detta ska urkunden innehålla det första förslaget på företagets namn, dock är det inte säkert att detta namn blir godkänt av Bolagsverket vid registrering.
Stiftelseurkund
Dessutom ska stiftelseurkunden innehålla information om vilka som sitter i styrelsen för bolaget och deras namn, adress och personnummer. Ska bolaget ha styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer ska även deras uppgifter inkluderas. För bildandet av ett aktiebolag krävs inte att styrelse och stiftare är olika personer utan den som är stiftare kan även vara ledamot i styrelsen. Stiftelseurkunden ska undertecknas av alla stiftarna om dessa är fysiska personer. Om bolaget bildas av en juridisk person, det vill säga, ett annat bolag, ska underskriften göras av firmatecknaren för bolaget.

Förslag på bolagsordning ska ingå

Stiftelseurkunden är en liten men viktig del i bildandet av ett nytt aktiebolag. Utöver urkunden behöver du eller ni som stiftare göra en bolagsordning. Bolagsordningen definierar de regler som ska gälla för det nystartade bolaget och ett förslag till denna ska bifogas som en del av stiftelseurkunden. Denna bör alltså göras innan registreringen. Bolagsordningen ska innefatta förslag på bolagets namn, styrelsens säte, en beskrivning av företagets verksamhet, vilket aktiekapital som bolaget har vid bildandet samt högst och lägsta tillåtna kapital, antal aktier, antal styrelseledamöter, information om räkenskapsåret samt information om hur kallelse till bolagsstämman ska gå till.

Precis som med stiftelseurkunden så kan informationen från bolagsordningen skickas in digitalt via Bolagsverkets e-tjänst, detta görs samtidigt som informationen från stiftelseurkunden vid registreringen av bolaget. Underskrifter kan ska via e-legitimation. Det finns även mallar för både stiftelseurkund och bolagsordning att hämta på Bolagsverkets hemsida. Om du laddar ner dessa så ser du även exempel på vanligt förekommande delar av bolagsordningen, till exempel hembud, företrädesrätt, samtyckesförbehåll samt hur tvister ska hanteras om de uppstår. Tänk på att läsa på ordentligt och förbered både stiftelseurkunden och bolagsordningen innan registrering.